Pankuri püha öö

16.11.18 20:16.

Püha öö, õnnistud öö,

kõik on maas, raha sees,

pankur valvab ja täituril seal,

hingab euroke põlvede peal,

maga sa patuste rõõm,

maga sa patuste rõõm!

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.