Lendavad kalad

20131026

Seisin rõdul ja märkasin alevikukeskuse kohal mingit lainetust. Lähemal vaatlemisel selgus, et linnud lendavad itta. Siis nad muutsid suuna põhja poole ja lendasid minu maja suunas. Märkasin, et nad on ootamatult suured ja sarnanevad haikaladele. Siis kohkusin nähes, et nad ongi lendavad haikalad, suuremad kui mina. Peagi nad hargnesid. Üks lendas tiigi kohale. Upitasin end üle rõduääre, et näha, mida ta seal teeb. Ta haaras tiigi nurgast ühe umbes meetrise kala hammaste vahele ja tõusis kõrgemale õhku. Hämmastusin, et seal tiigis üldse nii suuri kalu leidub. Ühtlasi tundsin hirmu, et teine hai haarab mind rõdult hammaste vahele.

Kommentaarid:

  • Urve Purga

--

--

Kui tunnen, et unenägu väärib üleskirjutamist, siis kirjutan selle siia üles.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.