Not Everyone Wants To Be a Boss

แต่ไม่ใช่กับผม … ผมต้องการเป็นหัวหน้า ผมพยายามทำตัวเป็นผู้นำมาตลอด เพราะผมเป็นผู้ตามที่แย่ ผมชอบจัดการนั่นนี่ ผมไม่ไว้ใจให้คนอื่นดูแลความเป็นไปทั้งหมด ผมมักจะทนไม่ได้กับเรื่องงี่เง่าที่เกิดขึ้นตำตา แต่มันไม่ได้แปลว่า “ผมเก่งกว่าคนอื่น”

อีกหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้นำเป็นผู้ตัดสินใจ หลายคนไม่อยากคิดมากคิดไกลมองภาพรวม บางคนต้องการแค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี บางคนเลือกที่จะรับคำสั่งมากกว่าออกคำสั่ง แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า “พวกเค้าไม่สำคัญ

“พี่สังเกตว่าเธอไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำ เธอควรต้องปรับปรุงเรื่องนี้ภายในปีนี้นะ”

ก็ไม่อยากเป็นผู้นำ ทำไมต้องปรับปรุง ทำไมต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ … ก็แค่อยากทำงานที่ทำอยู่ให้ดี มันผิดตรงไหน? หรือถ้าไม่โตขึ้นไปเป็นหัวหน้าทีมจะหมดอนาคตกับการทำงานที่นี่หรือไง?

จริงอยู่ที่ความเป็นผู้นำมันสร้างได้เรียนรู้ได้ แต่ถ้าเค้าไม่เต็มใจเราไม่มีทางบังคับให้เค้าเป็นผู้นำที่ดีได้หรอก … ไม่มีทาง ดังนั้นเลิกยัดเยียดคุณสมบัตินี้ให้กับทุกคนได้แล้ว

อีกข้อที่สำคัญ ลองกลับไปดูในทีมซิ คนที่ได้ชื่อว่าหลีดเดอร์ เมเนเจอร์ หรือเฮด เค้าอยากเป็นผู้นำมั้ย? … ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้อินกับการได้เป็นหัวหน้าคนซะเท่าไรหรอก


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.