En iyiler neden işten ayrılıyorlar biliyor musunuz?

Yönetim organizasyonu ve verimlilik merkezi’nin (Center for Management Organization and Effectiveness) yaptığı araştırmaya göre Top Talent dediğimiz bulunması zor adamlar neden işten ayrılıyorlar biliyor musunuz?

1. Patron katlanılmaz birisi
2. Organizasyondaki yetkilendirme, delegasyon zayıflıkları
3. Şirket içi politik durumlar 
4. Tanınma, sayılma sorunları
5. Şirketin kötüye gitmesi

Sizin eklemek istediğiniz başka başlıklar var mı?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.