Yanlış yerleştirmenin sonuçları. [Konuk yazar: @SelinYetimoglu]

Selin Yetimoğlu yakından takip ettiğimiz blog’unda yanlış yerleştirmenin sonuçlarına dikkat çeken bir infografik yayınlamış. Esprili bir dille hazırlanan sunumda bir araştırmanın sonuçları veriliyor. Dip toplamda da tek bir yanlış işe alımın etkilerinin 25.000 ile 50.000 $ arasında bir maliyete varabileceği gösteriliyor.

Yanlış işe alım ve türlü yan etkilerinden kurtulmak için elinizi güçlendirmeniz gerekli. Sahip olduğunuz veriye hakim olmak sürecin temel taşlarından birisi. PeopleBox size bu hakimiyeti sağlar. Çözümle tanışmak için bizimle iletişime geçin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.