Gott 2018!

Nya måltider väntar de hungriga magar i alla dagar.

Och sedan får man hoppas att det toppas.

Av samtal och åsikter som nöts när goda vänner möts.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.