Employer branding to nie jednorazowa głośna kampania rekrutacyjna. Nie są to też atrakcyjne benefity. Employer branding to kompleksowa strategia kreowania wizerunku, zbudowana na określonych danych, z nastawieniem na długofalowe działania i efekty często odroczone, niekoniecznie bezpośrednio zależne od bieżących aktywności.

Tina Toutounchi
Jun 28 · 3 min read

Wizerunek który kreujemy w głowach naszych odbiorców nie jest stały: najmniejsze wydarzenie jest w stanie go zmienić. Dlatego spójne, a przede wszystkim mądrze przemyślane komunikaty są kluczowe dla wzbudzenia pożądanych przez nas emocji i co za tym idzie postaw. Jak to osiągnąć? Dzięki synergii trzech fundamentalnych dla tego obszaru dziedzin:

HR, marketingu i PR. Jednak to marketing jest kluczową dziedziną dostarczającą nam wiedzy i narzędzi niezbędnych w employer brandingu.

Dlaczego marketing?

W działaniach EB naszym ”użytkownikiem” jest kandydat i/lub pracownik. Niezależnie od tego, czy jest to (potencjalny) pracownik czy klient, działa on i funkcjonuje w podobny sposób. Jeżeli nasza strategia EB nie uwzględnia strategii konsumenckiej, przekaz traci na spójności, a tym samym również na wiarygodności.

Jeżeli nasza zakładka kariery jest nieprzyjazna użytkownikowi, a ogłoszenie o pracę długie i nieczytelne, narażamy się na niepotrzebną stratę leadów. Prezentowane przez naszą organizację hasła, wizualizacje, a także koncepty nie powinny odbiegać poziomem od przekazów kierowanych przez naszą firmę do klientów. W końcu klient może być w przyszłości również kandydatem (i na odwrót).

Tak, wszyscy chcielibyśmy zaprojektować działania, które staną się viralowe i wszyscy będą o nich mówić i pisać. Jednak planując działania związane z komunikacją do grupy docelowej, musimy pamiętać o kilku podstawowych narzędziach w obszarze marketingu:

  • Persona, czyli do kogo w ogóle mówimy? Zupełnie innym tonem i komunikatem dotrzemy do seniora i juniora, a także programisty lub handlowca. Ważne są też kanały, którymi do nich dotrzemy, ich miejsce zamieszkania, reprezentowane pokolenie czy sposób konsumpcji mediów.
  • Benchmark konkurencji, czyli porównuj i odkrywaj. EVP można przyrównać do marketingowego USP. Żeby zainteresować naszą firmą kandydata, nasze działania muszą być nie tylko atrakcyjne, ale też wyróżniające się na konkurencyjnym rynku. Kandydat, który otrzyma propozycję z dwóch podobnie komunikujących swoją ofertę firm, zwróci uwagę na małe, często nic nie znaczące z punktu widzenia dłuższej współpracy szczegóły. Drugim scenariuszem może być wybranie bardziej znanej/widocznej firmy. Dlatego poza analizą profili, ofert i przekazu konkurencji….
  • … zadbaj o odpowiednie dobranie narzędzi i kanałów komunikacji. Nie może Cię przecież zabraknąć w miejscach, w których jest Twoja konkurencja i Twoi odbiorcy. Nawet jeśli teraz konkretne Persony nie są Twoją grupą docelową, mogą się nią stać za jakiś czas. Sami nie trafią na Twoje profile w mediach społecznościowych. Wsparcia możesz szukać np. w rozwiązaniach performance marketingowych. Poszukaj też informacji o trendach: wielu z nas już wie, że formaty video są lepiej konsumowane poprzez media społecznościowe, chat boty są już wykorzystywane do komunikacji z kandydatami, a targi pracy stają się też wirtualne. Nie mówiąc już o działaniach ambient marketingowych, które przygotowane w odpowiedni i atrakcyjny sposób, przyniosą nam plony w postaci aplikacji.
  • Praca na danych, czyli people analytics w służbie EB. Niezależnie od tego, czy analizujemy źródła aplikacji w celu dobrania odpowiednich kanałów, czy chcemy poprawić UX poprzez analizę ścieżki użytkownika na naszej zakładce kariery, czy prowadzimy działania SEO. Bez odpowiednich danych i wynikających z nich wniosków, nie będziemy mieli możliwości optymalizacji naszych działań.

Nie zapominajmy o wewnętrznej perspektywie

Oczywiście, sprawiedliwa pensja, przyjazna atmosfera pracy, możliwości rozwoju i dotrzymywanie danego słowa są kluczowe w utrzymaniu zaangażowania naszych pracowników. Rola HR w doglądaniu spełnienia obietnic złożonych podczas EB-owych kampanii czy procesu rekrutacji jest bardzo ważna. Jednak aby podnieść satysfakcję z pracy w naszej organizacji, działania skierowane do naszych obecnych pracowników, wykorzystujące narzędzia marketingowe są nieocenione. Odpowiednio przeprowadzone i spójne kampanie wewnętrzne, kreatywne koncepty wpływające na well being pracowników, czy narzędzia ułatwiające lub wręcz umilające im pracę — możliwości są rożne i nie potrzebujemy dużych budżetów, aby być kreatywnym i realizować ciekawe i przemyślane projekty.

Performante

We live digital

Tina Toutounchi

Written by

Employer Branding&Internal Communication Specialist

Performante

We live digital

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade