Gatufoto (eller som en del säger street photography) är att med din kamera dokumentera människor och livet i urban miljö, allt det som människan skapar, påverkar och förändrar. Gatufoto är för oss det ultimata fotograferandet, eftersom vad som helst kan och ofta brukar hända. Du har också stor nytta av erfarenheterna inom gatufoto i alla andra former av foto.

Som gatufotograf fotograferar jag okända människor. jag vandrar runt som vem som helst, men tittar lite extra. Och hittar porträtt och ögonblicksbilder, genomtänkta bilder med finurlig timing och framför allt berättelser.

Tjusningen med gatufoto är att det sker i nuet, du kan inte planera så mycket. Allt du behöver göra är att ha med dig en kamera. Kanske bara din mobilkamera. För ett magiskt gatufoto kräver ju endast två ingredienser: En kamera och en miljö med människor.

Ett sätt att umgås

Vi har fascinerande kul vi gatufotografer. En stor del av fotandet på gator och torg handlar om interaktionen, om att möta och prata med de som du fotograferar. Jag har alltid med mig visitkort som jag kan ge till den som undrar över vad jag gör. Och det ger nästan alltid möjlighet att prata lite kring bilder, människor och vår stadsmiljö.

Jag vill gärna dela med oss av vår passion. Korttexterna i vår kurs hos Daily Bits of innehåller tips, men även utmaningar. Du lär dig tekniska möjligheter och sociala knep, samtidigt som vi berättar om regler och lagar. Vi tror oss kunna ge en resa i mod, socialt samspel och att utmana sig själv. Belöningen? Bilden som berättar en historia ur ett enda ögonblick.

Tre enkla tips

Gatufotografen har ibland lite knep för sig för att få mer spänning i bilderna. Något som vi tittar lite extra efter redan innan vi knäpper. Här är tre metoder för att få mer i bilden.

  1. Fotografera genom fönster. Försök fånga både det som händer innanför fönstret och reflektionen av det som händer utanför. När dessa blandas kan ren magi uppstå.
  2. Speglingar och reflektioner. Förutom fönster och rena speglar finns intressanta reflektioner från till exempel vattenpölar eller polerade metallytor. Genom att fota speglingen kan du få nya intressanta perspektiv.
  3. Linjer i bilden hjälper ögat att hitta rätt. Ögat följer nämligen undermedvetet linjerna in i bilden, mot motivet.

Hoppas du nu får mod att umgås, med kamerans hjälp.

Du kan naturligtvis alltid kontakta någon av oss två som skrivit kursen i gatufotografi. Vi gillar skarpt när folk hör av sig till oss.

Kursen? Den hittar du här!

/Gunnar FN


Gunnar Fägersten Novik, hängiven gatufotograf sedan flera år tillbaka. Han har arbetat som journalist i mer än 20 år och även med marknadsföring och affärsutveckling. En erfaren skribent som anser att bilder är en naturlig del av berättelsen.

En del av hans bilder hittar du på www.facebook.com/gfnstreet eller gfnstreet.wordpress.com. Eller läs mer på hans blogg om kommunikation: uppflygaorden.blogspot.se

Daniel Eliasson hittar du bäst via www.streetpeople.se.

Personlig utveckling

En samling gästinlägg från kursskaparna på dailybitsof.com

Daily Bits Of

Written by

Posts about learning, marketing and behavior change from us who make Daily Bits Of

Personlig utveckling

En samling gästinlägg från kursskaparna på dailybitsof.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade