Câu Chuyện Giữa Những Người Đồng Sáng Lập (P. 6)

Tiếp tục với 8 rủi ro thường phát sinh giữa những người đồng sáng lập. Trong phần 5, chúng tôi đã nói qua rủi ro (5) & (6).

Ở phần 6, chúng tôi sẽ nói đến 2 rủi ro cuối cùng trong danh sách 8 rủi ro thường phát sinh: (7) Không rõ ràng về quyền đối với ý tưởng hoặc tài sản sở hữu trí tuệ; (8) Quên vấn đề bảo mật thông tin khi dự án tồn tại lẫn khi kết thúc.

(7) Không rõ ràng về quyền đối với ý tưởng hoặc tài sản sở hữu trí tuệ.

Bản thân startup đã là một sản phẩm trí tuệ nên quá trình vận hành, phát triển của một startup gắn liền với quyền sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm trí tuệ luôn tồn tại những giá trị nhất định, đôi khi vô cùng lớn & đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp thường xảy ra.

Trong một startup sẽ tồn tại những sản phẩm trí tuệ được tạo ra trước hoặc trong khi starup vận hành. Có những sản phẩm do mỗi người sáng lập tạo ra, cũng có những sản phẩm do tập thể tạo ra. Khi một thành viên sáng lập rời đi, tranh chấp thường xảy ra. Vì vậy, để hạn chế những bất đồng, mẫu thuẫn không đáng có, thỏa thuận cần có điều khoản nhằm xác định rõ sản phẩm trí tuệ nào thuộc về startup hay của cá nhân thành viên sáng lập & những quyền sử dụng có liên quan.


(8) Quên vấn đề bảo mật thông tin khi Dự án tồn tại lẫn khi kết thúc.

Điều khoản này sẽ nêu rõ nghĩa vụ của từng sáng lập viên trong việc bảo vệ những thông tin mang tính bảo mật của startup — những thông tin mà khi tiết lộ ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh hoặc sự thành bại của startup. Nghĩa vụ này vẫn sẽ được duy trì & có hiệu lực kể cả khi một trong những người đồng sáng lập từ bỏ startup.