FP Istanbul 001 ve Sonrası (biraz da öncesi)

Zekeriya Koç
Mar 16, 2020 · 2 min read
Image for post
Image for post

5 Mart. Perşembe. Yorucu bir haftanın tepe noktasını yeni aşmış, artık yokuş aşağı, kütle çekiminin de desteğiyle akıp, döngüyü nihayetine erdirmek yerine, muhteşem bir boğaz manzarasına kafamı kaldırmış, yağmura dönmek üzere olan kasvetli havaya bakarken, ilk kez organizasyonunun bu kadar içinde olduğum bir etkinliğe kaç kişinin geleceğini kestirmeye çalışıyorum.

İtiraf etmek gerek. Etkinliğe olan yoğun ilgiye biraz hazırlıksız yakalandık. Koltuk sınırını sonradan koyduğumuz için, ofisimize gelenlerin de gördüğü gibi, 120 kişilik bir kapasitemiz yoktu ve içimizde, “ya çok az insan gelirse” ile “ya çok çok insan gelirse” arasında salınan garip bir endişe vardı. Ücretsiz etkinliklerde genel kural kayıt olanların ancak 1/3’ünün gerçekten katılım sağlayacağı yönündedir. Bu bir açıdan rahatlatıcı olsa da [kommunity.com] ekibinden aldığımız bilgi, katılım oranının çok daha yüksek olabileceği yönündeydi ve misafirlerimizi hakkıyla ağırlayamamak ihtimali bizi oldukça endişelendirdi.

Hülasa, gün geldi çattı, hava bozdu, yağmur yağdı ve etkinliğe tam kıvamında, harika bir katılım gerçekleşti. Kayıt olanların yaklaşık yarısı ve kapasitemizin tam yettiği sayıda kıymetli insan. Her birinize kendim ve etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.

Kendi adıma etkinlikte yaptığım mini konuşmada vurgulamaya çalıştığım üzere, fonksiyonel programlamanın belirli bazı dillerden bağımsız değerleri barındırdığını, bu sebeple çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında, o belirli bazı diller üzerinde yapılan çeşitli araştırma geliştirme eforlarının genel programlama ekosistemine büyük katkıları oldu, olmakta ve olmaya da devam edecek.

Image for post
Image for post

Benim adıma etkinliğin en keyifli bölümü, sevgili Ertuğrul Çetin’in konuşması sonunda başlayan soru/cevap oturumuydu. Kaliteli sorular ile kitle dahilinde güzel bir etkileşim olduğunu ve bu enerjinin önümüzdeki etkinlikleri de besleyeceğini düşündürttü bana.

Şimdi topluluk olarak hedefimiz bu enerjiyi, devamlılık sağlayarak desteklemek ve birbirine faydası gitgide artan bir grup haline gelmek.

Bağlantıda kalmak için bizi destekleyen (benim da çalışmakta olduğum) Pisano’nun twitter hesabını takip edebilirsiniz (@pisanodev). Bir sonraki etkinliğimizi nasıl bir formatta yapacağımıza dair fikirlerinizi almak için twitter ve kommunity.com aracılığıyla iletişimde olacağız. Yaptığımız etkinlik ile ilgili geri bildirimlerinizi şu adresten iletebileceğinizi de hatırlatmak isterim.

Görüşmek üzere!

P.S: Gündemi son hızla ele geçiren koronavirüs pandemisi yüzünden bir sonraki etkinliğin ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz belli değil. Çevrimiçi bir şekilde yapmak da dahil seçenekleri hep beraber değerlendirebilmeyi umuyorum.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store