Image for post
Image for post

De leraar!

Ruimte en waardering voor de professional.

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 4 min read

Wat wij vinden

De ambitie van PlatOO op het terrein van o.a. Passend Onderwijs kan alleen dan verwezenlijkt worden als we blijvend gericht investeren in de kracht van de leraar. Wie de leraar in zijn kracht zet, werkt aan versteviging van de basis van goed onderwijs.

Onderwijzen gaat verder dan het begeleiden van wat zich aandient in een richting die zich aandient. Het gaat hier ook om een perspectief op wensen en verlangens. Om de vraag hoe ik omga met alles wat zich aandient. (Gert Biesta, 2014)

Als we de leraar dit vertrouwen willen schenken, zullen we hun professionele ruimte moeten vergroten. Ruimte voor de professional bereik je door ontwikkeling van een expliciete verbetercultuur op scholen: Schoolteams die van en met elkaar leren en dagelijks gezamenlijk het onderwijs op de school beter maken.

Kennisdeling op OBS de Ranonkel

“Maar als leraren hun professionele ruimte opeisen, dan geldt ook: adel verplicht, en dan moeten onderwijsbestuurders- en breder: de samenleving en de politiek- erop kunnen vertrouwen dat leraren professioneel en kwalitatief hoogwaardig werk leveren en voor blijvende verbetering en vernieuwing zorgen. Zijn leraren hiertoe in staat en bereid dit samen met anderen (collega’s, direct leidinggevenden, staf) te doen en willen zij elkaar en zichzelf de maat nemen? Durven leraren verantwoording af te leggen over hoe zij te werk gaan en wat zij daarmee bereiken? Slagen zij erin mede de toon te zetten voor de manier waarop ze mogen worden aangesproken op, en verantwoordelijk worden gehouden voor, de resultaten van hun werk?” (Edith Hooge, 2014)

Verbetering van de beroepskwaliteit zal binnen en buiten de school moeten plaatsvinden. Binnen de school is het de directeur die hier de primaire verantwoordelijkheid heeft. Buiten de school is het de bestuurder die richting overheid en opleidingsinstituten (w.o. vnl. Pabo’s) acties zal moeten ondernemen

Image for post
Image for post
Project Vonk: collegiale consultatie op Het Klokhuis

Wat wij voorstaan

Image for post
Image for post
Wat wij voorstaan

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store