Image for post
Image for post

Dit zijn wij

Doorleefde kernwaarden

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 3 min read

Het Mission Statement van PlatOO dateert uit 2012 en is wat ons betreft nog reuze actueel. We leggen accent bij onze drijfveer, onze werkwijze en onze identiteit.

Kort gezegd vatten we dat samen in:

Passie

Werken in het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotse vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen:

Prestatie

We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collega’s, van kinderen en van ouders). Net dat stapje extra: Dat is onze tweede natuur.

PlatOO

Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in Brabant. Later zijn daar scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die voor een groot deel is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwijs in de regio.

Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend en innovatief onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin we in Nederland samen leven. We laten inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen zwaar wegen. Tegelijkertijd gaan we niet zomaar mee in trends en staan we kritisch tegenover van buiten opgelegde veranderingen. Het moet ons wel passen!

Welkom voelen en zijn op de Horizon (Asten)

Aan de visie van PlatOO geven wij uiting door middel van een viertal kernwaarden. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop wij gekend en herkend willen worden.

Image for post
Image for post

Missie en visie geven inzicht in het wezen van de organisatie en in de inspiratie die mensen van PlatOO vinden in hun werk. Dit impliceert gedeelde kernwaarden die eigen zijn gemaakt en die herkenbaar zijn in kwaliteiten van onze mensen.

PlatOO is een professionele leergemeenschap die blijvend excelleert op de volgende kernkwaliteiten:

Image for post
Image for post
Kernkwaliteiten

Nog sterker dan vier jaar geleden geldt het belang van onze kernkwaliteit openheid.

We zijn openbaar primair onderwijs, we staan midden in de samenleving, we hebben de toekomst onderhanden! Dat maakt dat we een extra opdracht hebben in een tijd waarin mensen steeds vaker de neiging hebben om het vreemde en het nieuwe te wantrouwen. Een tijd ook waarin veiligheid wordt gezocht in oude zekerheden en waarin regelmatig de luiken worden gesloten.

De doorleefde kernwaarden van PlatOO zijn richtinggevend voor onze meningen, standpunten en beleidskeuzes.

In het volgende hoofdstuk zullen we aangeven wat wij vinden en onze standpunten formuleren binnen een drietal majeure beleidsthema’s. Deze thema’s zijn rechtstreeks te herleiden naar de drie onderwerpen die in hoofdstuk 1 werden geïntroduceerd.

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store