Image for post
Image for post

Financiële paragraaf

PlatOO
PlatOO
Jul 11, 2016 · 1 min read

Uitvoering van dit strategisch beleidsplan kost uiteraard geld. Voor een groot deel kan dat geld worden gevonden door keuzes te maken in de individuele schoolbegrotingen. Aan de andere kant kunnen we bekostiging van de plannen verantwoorden met een beroep op de bestaande meerjarenbegroting van PlatOO. Deze is immers mede gebaseerd op de Notitie “De weg naar de school van 2020”, één van de peilers onder dit strategisch beleidsplan.

De beleidsvoornemens voor 2016–2020 vergen slechts op onderdelen aanvullende financiële impulsen. Onderstaand wordt per beleidsthema aangegeven welke extra middelen worden begroot.

Image for post
Image for post

PlatOO

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store