Image for post
Image for post

Goed onderwijs!

Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 4 min read

Wat wij vinden

Image for post
Image for post

Als je maatwerk levert, neem je het verschil als uitgangspunt. Het is dan van belang om te kunnen diversifiëren en te variëren. Niet zozeer in de zin van gepersonaliseerd leren (in de vorm van het aanbieden van een lesproduct), maar eerder in de zin van onderwijzen met persoonlijke aandacht voor en in relatie met het lerende kind.

Image for post
Image for post

Voor het kunnen leveren van maatwerk is het noodzakelijk om bij de organisatie van je onderwijs leerlijnen en referentiedoelen als basis te nemen voor het in te richten curriculum. Enkele scholen van PlatOO hebben hier al een begin mee gemaakt.

“De school is geen functie van de maatschappij; het is een oefenplaats voor volwassenheid; een plek waar we de dialoog met de wereld aan kunnen.” (Gert Biesta, 2014)

Binnen PlatOO hebben we twee jaar geleden de sleutelcompetenties omarmd.

Bij nader inzien blijkt dat toch een te smalle basis te zijn geweest voor brede vorming van kinderen. Deze sleutelcompetenties zijn namelijk vooral geënt op een toekomst die zich mogelijk zal aandienen, terwijl we als basisschool toch zeker ook bezig moeten zijn met onze taak om kinderen te helpen richting te vinden in hun leven en verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld van vandaag en morgen.

Image for post
Image for post

Als we kijken naar de uitgangspunten voor onderwijs volgens Gert Biesta, dan gaat het niet om de vraag welke kennis en vaardigheden een leerling die nu naar school gaat straks nodig heeft als hij in 2032 solliciteert op zijn eerste baan, maar om de vraag over welke kennis en vaardigheden wij willen dat onze kinderen beschikken, nu en in 2032.

Het is dan geen kwestie van aanpassen en meebewegen, maar van sturen en creëren.

Hier schuilt de onmiskenbaar morele component van ons onderwijs die door de school in nauwe samenspraak met ouders en kinderen zal moeten worden ingekleurd.

“Juist in een tijd waarin we aan snelheid en flexibiliteit meer waarde hechten dan aan continuïteit en loyaliteit, is de samenleving gebaat bij krachtige steunberen. Daarom is het belangrijk dat de institutie onderwijs ook tegenwicht biedt; niet al te gemakkelijk mee gaat in die individualisering; ook zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Dat tegenwicht kan in verschillende dingen zitten, maar het zit in ieder geval ook in een gemeenschappelijke basis in het curriculum. Bij het nadenken over die gemeenschappelijke basis gaat het daarom om heel veel meer dan “wat heb ik er later aan”. Het gaat juist ook om al dan niet gedeelde geschiedenis en cultuur. En ik zou zeggen dat er naast die -meer individualiserende- 21th century-skills, ook aandacht nodig is voor -meer collectiverende- waarden zoals zorgzaamheid, bescheidenheid en verdraagzaamheid.” (Sietske Waslander, 2014)

Samen dieren verzorgen op OBS de Mijlpaal

De landelijke kerndoelen schrijven voor dat de school leerlingen voorbereidt op hun rol als burger in een democratische rechtsstaat. Daar komen belangrijke waarden en normen bij kijken, zoals respect en tolerantie. Maar hoe je die kerndoelen precies invult daar is het onderwijsveld vrij in. Het is dus belangrijk dat we als PlatOO (scholen, ouders en kinderen) nadenken over vragen als:

Wat is burgerschap voor ons? Hoe willen we met elkaar samenleven? Wat hebben kinderen en wat heeft onze maatschappij daarvoor nodig?

“Gaan kunst, filosofie, geschiedenis en Grieks de wereld redden? Bieden zij pasklare oplossingen? Nope — en dat is precies de bedoeling. Ze werpen vragen op in plaats van antwoorden te bieden en lijken daarmee in te gaan tegen het primaire doel van onderwijs. Ze kietelen onze nieuwsgierigheid naar onbekend terrein, naar wat er achter de horizon ligt en bevrijden ons van de kokerwereld van ons hic et nunc. Belangrijkst van al: Ze doen dat zonder gebruik te maken van de verlokkingen van een hiernamaals. Ze maken ons immuun voor De Waarheid, die simpel, verstikkend en humorloos is. Bovendien komen ze in opstand tegen onze gretige hang naar snel rendement, dus tel uit je winst. Het zijn uiteindelijk deze nutteloze vakken die goede managers en bestuurders zullen afleveren; mensen die begrijpen dat de echte wereld niet zozeer uit winst en efficiëntie bestaat, maar uit onvermogen, verlies en vergankelijkheid.” (Ramsey Nasr, 2015)

Image for post
Image for post

Wat wij voorstaan

Fides ik maak me sterk — op OBS de Bron (collectiverende waarden)
Image for post
Image for post
Wat wij voorstaan

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store