Image for post
Image for post

Inleiding

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 2 min read

Dit is het strategisch beleidsplan 2016–2020 van Stichting PlatOO bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. PlatOO is een schoolbestuur voor basisonderwijs in de regio zuidoost Brabant. Onder het bevoegd gezag van PlatOO ressorteren twaalf openbare en drie bijzonder neutrale basisscholen. De scholen liggen verspreid over 8 gemeenten rondom Helmond en Eindhoven.

Zie voor meer kerncijfers over PlatOO de bijlage “beknopte kenschets PlatOO”.

In dit strategisch beleidsplan (SBP) worden de strategische keuzes van de organisatie voor de komende vier jaren gepresenteerd.

Hoofdstuk 1 biedt een verkennende blik op waar PlatOO nu staat en wat dus onze vertrekpositie is de komende vier jaren.

Hoofdstuk 2 gaat in op het DNA van de organisatie. Hoe kun je PlatOO herkennen? Wat vinden we bij PlatOO met z’n allen belangrijk? Deze gedeelde kernwaarden zijn bepalend voor de beleidskeuzes die we maken voor de toekomst.

Hoofdstuk 3 vormt de inhoudelijke fundering van de beleidskeuzes. In dit hoofdstuk beschrijven we wat we vinden en worden standpunten ingenomen. Deze standpunten hebben betrekking op drie majeure thema’s waarbinnen we ons beleid vormgeven.

Dit zijn de thema’s:

Ruimte en waardering voor de professional

Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld

Heldere lijnen, stevige afspraken

Het vierde en tevens laatste hoofdstuk van dit plan geeft tenslotte een overzicht van de keuzes die PlatOO maakt. Deze keuzes worden expliciet gemaakt in concrete beleidsvoornemens voor de beleidsperiode 2016–2020.

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store