Image for post
Image for post

Majeure beleidsthema’s

Wat wij vinden en wat wij voorstaan

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 1 min read

De in hoofdstuk 1 benoemde onderwerpen laten zich goed vangen in drie majeure beleidsthema’s. Dit zijn de thema’s waar PlatOO zich de komende vier jaren speciaal op gaat richten.

De leraar! Ruimte en waardering voor de professional

Goed onderwijs! Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld

Verantwoord sturen! heldere lijnen, stevige afspraken

Bovenstaande thema’s worden afzonderlijk per paragraaf behandeld. Dit houdt in dat we binnen elk thema aangeven wat wij vinden om daarna te komen tot beredeneerde standpunten die vervolgens in hoofdstuk 4 worden vertaald in concrete keuzes / beleidsvoornemens.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store