Image for post
Image for post

Verantwoord sturen!

Heldere lijnen, stevige afspraken

PlatOO
PlatOO
Jul 11, 2016 · 3 min read

Wat wij vinden

“Want kwaliteit van onderwijs valt of staat niet bij de kwaliteit van leraren en onderwijsprofessionals an sich, maar bij de kwaliteit van hun relatie met leerlingen, ouders, en partijen in de lokale gemeenschap. En de kwaliteit van die relatie bepaalt uiteindelijk het onderwijsbestuur.” (Edith Hooge, 2014)

Anders organiseren: ‘de muren van het klaslokaal verdwijnen’ — Sterrenschool De Ruimte (Son en Breugel)

Wat wij voorstaan

Image for post
Image for post
Wat wij voorstaan

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store