Image for post
Image for post

Voorwoord

PlatOO
PlatOO
Jul 8, 2016 · 2 min read

In de aanloop naar dit beleidsplan hebben we geaarzeld over de vorm.

Wij maakten onze beleidsplannen altijd volgens een algemeen gangbaar format:

Je blikt terug op de afgelopen beleidsperiode, je beschouwt de wereld van nu en je beoordeelt wat de wereld van straks van ons vraagt.

Kan dat nog wel vandaag de dag, zo vroegen we ons af. Wordt dat niet saai om te lezen? Voorspelbaar ook misschien? Omdat er in staat wat we al lange tijd elders hebben kunnen lezen, in de krant, in de vakbladen of in de plannen van de buren.

Werken volgens het gangbare format maakt dat je zo graag compleet wilt zijn, dat je niet uit de pas wilt lopen. Het gaat gepaard met een zekere eerbiediging van algemeen geaccepteerde trends. Als organisatie speel je dan eigenlijk op “safe”. Je hoeft immers weinig uit te leggen, laat staan dat je zult worden bevraagd.

PlatOO wil graag bevraagd worden. Wij staan open voor kritiek en willen het gesprek aan gaan over de dingen die we doen en over onze plannen voor de toekomst.

Onze strategische beleidskeuzes voor de periode 2016–2020 zijn bediscussieerd in de diverse geledingen van onze organisatie. Ze zijn in deze nota voor vier jaar vastgelegd, maar dat betekent geenszins dat het gesprek binnen PlatOO over wat goed onderwijs is daarmee voor vier jaren stil wordt gelegd.

De vorm waarin we ons strategisch beleidsplan hebben gegoten, draagt hopelijk bij aan het gaande houden van het onderwijsgesprek. We hebben bewust gekozen voor een beknopt plan waarin we expliciet maken welke richting we op willen met het onderwijs op onze scholen. Dus geen uitgebreide verhandelingen over de toestand in de wereld en de toegevoegde waarde van onderwijs in het algemeen. Nee, meningen, standpunten en keuzes die onze scholen raken, daar gaat het om in dit plan. Teneinde deze essentie te onderstrepen, maar zeker ook ter verhoging van het leesplezier, hebben we links toegevoegd aan de tekst die verwijzen naar de concrete actualiteit in “good practices” op onze scholen. Tevens is de tekst van het plan gelardeerd met vaak veelzeggende, geleende woorden die onze denkrichting ondersteunen.

In de komende vier jaar zullen we regelmatig de houdbaarheid van onze meningen, standpunten en keuzes toetsen. Daarvoor is dus ook weer dat onderwijsgesprek nodig. Tijdens de looptijd van het plan zullen we momenten inlassen om met de diverse geledingen binnen onze organisatie de actuele betekenis van ons strategisch beleid tegen het licht te houden. Via www.platoo.nl/indialoog houden wij u op de hoogte.

Ik ga graag met u in gesprek.

Annemie Martens,

College van Bestuur

PlatOO

In dialoog — strategisch beleidsplan 2016–2020

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store