Pluma Manila
Published in

Pluma Manila

Gusto Ka Naming Isama

Pinipilit mong mga hakot at bayaran ang mga libo-libong dumadalo sa mga bayang pinupuntahan ni Leni kasi binabasag nito ang iyong paniniwala na walang matinong tao ang susuporta sa isang “bobo, puppet, kabit, at walang nagawa.”

Pero bakit…gan’to ang iyong nakikita?

Daily Tribune | YUMMIE DINGDING

Patuloy na dumadagsa ang mga tao, at sa bawat pagdagdag ng numero, unti-unti mong napagtatanto na baka fake news lahat ng pinaniniwalaan mo.

At dahil mas masakit aminin na ika’y nagpaloko, ika’y magiimbento na lang ng kwento. Walang ebidensya. Sabi nito, sabi nya. Basta.

Pero maghanda kang makakita ng mas maraming lamat sapagkat patuloy naming yayanigin, bubuwagin, at bibiakin ang kweba ng kasinungalinang iyong kinalalagyan. At mula sa madilim na ilalim, patuloy ka naming aabutin, hihikayatin na bigyang pansin kung bakit nga ba iisa ang dagundong ng mga libo-libong Pilipinong naglalayong iluklok si Pangulong Robredo sa pwesto.

Manila Bulletin | Del Laddaran

Kaya kami narito. Tumitindig, kapit-bisig sa harap nyo. At walang pagaalinlangang ipapakita ang lakas ng aming boto. At kahit anong paninira at panloloko ang ibato…laging mananaig ang taong nakakapit sa kung ano ang totoo.

Makikita mo. Sa darating na Mayo, maipapanalo natin ‘to.

Pero…

Naka-depende na ‘yun sayo.

--

--

Creative Platform for Everything Filipino

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store