Pluma Manila
Published in

Pluma Manila

Open Letter Para Sa Mga Paid Trolls

Dear mga trolls,

Photo by Stillness InMotion on Unsplash

Matagal na naming ramdam presensya nyo. I mean, magpapakatotoo lang ah, nakakapang-init ng dugo minsan yung mga galawan nyo. Mula sa harsh comments, edited photos, and spliced videos, mga fake news–kitang kita namin ang lahat ng ginagawa nyo.

Bibigay ko na to sa inyo, sobrang committed nyong empleyado.

--

--

Creative Platform for Everything Filipino

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Andrew Beso

Andrew Beso

𝕊𝕠𝕔𝕚𝕖𝕥𝕪 | ℂ𝕣𝕖𝕒𝕥𝕚𝕧𝕚𝕥𝕪 — — https://today.page/andrewbesoshares