Pluma Manila
Published in

Pluma Manila

Pwede Kong Iboto Si Bongbong Marcos

Pwede ko namang iboto si Bongbong Marcos

Ayan, gusto ko magkaroon tayo ng dayalogo na maayos
Pero pinili kong mabuti ang mga salitang aking ginamit
Hindi naman kami galit na galit at Tweet nang Tweet ng #NeverForget
Nang wala lang, just for the heck of it

Bulatlat.com

--

--

Creative Platform for Everything Filipino

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Andrew Beso

π•Šπ• π•”π•šπ•–π•₯π•ͺ | ℂ𝕣𝕖𝕒π•₯π•šπ•§π•šπ•₯π•ͺ β€” β€” https://today.page/andrewbesoshares