Pluma Manila
Published in

Pluma Manila

The Lowdown: Pagboto — Gawin Ng Tama, Maging Handa

This article was published in thebeet21.com on the 7th of May 2022.

Ang artikulong ito ay parte ng isang serye ng mga artikulo tungkol sa eleksyon at paano pumili ng tama.

Pagkatapos nating talakayin ang mga rason bakit natin kailangang bumoto at anu-ano ang mga dapat nating tignan bago tayo pumili ng iboboto, pag-usapan naman natin ang tamang proseso sa pagboto.

Ang halalan ngayong 2022 ay tinatawag din na isang general election. Sa isang general election, tayo’y naghahalal ng mga sumusunod:

Madali lang ang proseso ng pagboto. Pero bago ka bumoto, tignan mo muna kung rehistrado ka.

May online system ang COMELEC na pwede nating gamitin para alamin kung rehistrado ang isang tao. Gamit ang sistemang ito, madali rin nating malalaman ang numero ng presinto na kailangan nating puntahan. Bisitahin ang Voter Verifier sa https://voterverifier.comelec.gov.ph.

Pagbukas ng sinabing website, kailangan mong pumili kung lokal na rehistro ba ang hinahanap mo o overseas (para sa ating mga kababayan na OFW). Para sa ating demonstrasyon, pipiliin natin ang LOCAL.

I-type lang natin ang mga hinihinging impormasyon sa bawat patlang. Maari din pong piliin natin ang probinsya at munisipalidad kung saan tayo nakarehistro. Bago natin pindutin ang Search, kailangan muna natin i-click ang check sa gilid ng “I’m not a robot” para mapatunayan na tao tayo at hindi program na ginawa para i-hack ang sistema ng COMELEC.

Kung ikaw ay rehistrado, makikita mo ang iyong impormasyon, kasama ang kung saan ka boboto, at saang presinto ka nabibilang. Makikita mo rin sa ibaba ang salitang “Active” kung maaari kang bumoto.

Kapag ACTIVE ang nakita mo sa resulta, maaari kang bumoto sa ika-9 ng Mayo ngayong taon.

Ano ang mga dapat nating gawin bago tayo pumunta sa presinto kung saan tayo boboto? Ito ang ilan sa mga bagay na dapat natin gawin at isaalang-alang:

Tulad ng nasabi sa itaas, ang eleksyon ay gaganapin sa Lunes, ika-9 ng Mayo 2022. Maaari tayong bumoto mula ika-6 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi.

Pumunta tayo sa presinto kung saan tayo itinalaga. Maaari nating tignan ang listahan sa labas ng presinto para masigurong nandoon ang ating pangalan. Pero hindi na ito kailangan kung nakita na natin ang ating impormasyon sa online precinct finder.

Pumila tayo ng tama habang naghihintay ng ating pagkakataon na bumoto. Prayoridad sa pila ang mga senior citizens, mga buntis, at mga may kapansanan.

Kapag nasa unahan na tayo ng pila, kunin natin ang balota at marking pen sa Board of Election Inspectors (BEI) na naghihintay sa labas. Pero bago nila ibigay ang mga ito, titignan muna nila kung may indelible ink na tayo sa daliri at kung naroon tayo sa voter’s list.

Siguraduhin na ang balota na ibinigay sa atin ay malinis at walang punit o marka. Kung malabo ang balota na ating nakuha, papalitan ito agad.

Magtungo sa voting area upang bumoto. Ito na ang pinakahihintay nating pagkakataon. Huwag nating sayangin ang oportunidad na ito!

Ito ang ilan sa mga bagay na kailangan nating tandaan pagdating sa pagboto:

Pagkatapos nito, ipapasok na natin ang balota sa Vote Counting Machine (VCM). Huwag hayaan na ipasok ng ibang tao ang iyong balota. Ang botante mismo ang dapat magpasok ng balota sa VCM.

Hintayin natin na lumabas ang resibo. Gugupitin ito ng isang election worker at ibibigay sa iyo para iyong tignan. Huwag itong ilalabas ng presinto o kunan ng litrato. Ito ay para lang makita kung tama ang pagkakabasa ng VCM sa iyong balota at hindi mo ito dapat kunin o ipakita sa iba. Lalagyan ka rin ng indelible ink sa iyong kuko.

Pagkatapos tignan ang resibo at wala kang nakitang problema, ihulog ang resibo sa itinalagang kahon para sa mga resibo. Kung may problema, ipaalam ito agad sa isa sa mga BEI.

At finish na! Ikaw ay tapos na bumoto. Maaari mo na kunan ng litrato ang daliri mong may indelible ink at ipagmalaki sa mga tao na ginamit mo ang iyong karapatan na pumili ng mga lider na pinaniniwalaan mong makakatulong sa ating bansa.

Nawa’y nakatulong sa inyo ang trilohiyang isinulat ko tungkol sa eleksyon. Sana ay iboto natin ang mga taong alam natin na gagawa ng mabuti at hindi pagsasamantalahan ang sistema.

Thank you for reading this post.

If you find this article interesting, hit the 👏 button and share this article.

My articles are released on Medium and on my website www.thebeet21.com

--

--

Creative Platform for Everything Filipino

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bien Baldonado Jr.

Bien has a degree in Computer Engineering and over 10 yrs of full-stack .NET development experience. In his free time, he dabbles in music and human psychology