Jaké to je expandovat na Balkán, aneb první chorvatské radarování

Michal Najman
Sep 15, 2019 · 6 min read

Jak jsme vykročili radarovat mimo vlastní území a co radosti nás u toho potkalo, potkává a asi ještě potká. (Spoiler Alert: zahrnuje střety s tajnou policií i nevšední výzvu ke spolupráci od místního meteorologického ústavu)

Shrnutí celého projektu

Mohli jsme mít tři radary, slavíme první. Ale anglické: “Could have, would have, should have”, které je ekvivalentem našeho: “Kdyby byly v *$@# ryby, nemuseli by být rybníky,” zde platí na 100 procent.

Před třemi lety jsme o Chorvatsku začali přemýšlet. Už ale ne jen jako o dovolenkové destinaci, ale jako o logickém dalším místě, kam rozšířit naši síť radarů, se kterou jsme se zatím drželi jen v našich bezpečných končinách.

Před dvěma roky jsem se s kolegy rozhodl probádat zákoutí chorvatská specifika získání licence na radary a po 8 měsících jsme ji díky pomoci lokálních specialistů získali.

Ta licence však byla bohužel na lokaci, která se s námi posléze přestala úplně kamarádit — letiště Zadar. Komunikace nám, po slibném začátku, kupodivu z ničeho nic zmrzla. Takovýchto podivností nás však potkalo ještě více.

Tenkrát poprvé v Chorvatsku — Medulin

Pokusů o penetraci na chorvatské území s naším malým radarem jsme podnikli několik, napočtvrté nám už to vyšlo. Začínáme od severu — letiště Medulin, kousek od Puly na Istrii.

Malé amatérské letiště těsně vedle většího bratříčka — mezinárodního letiště Pula.

Image for post

Po prvním oťukávání s majiteli jsme dosáhli finální dohody a podepsali s nimi nájemní smlouvu. Poté proces se státem — požádat o licenci na provozování radaru a její získání. Obě části proběhly úspěšně, takže jdeme stavět věž a vyrobit radar.

Věž musí být macek — jak do výšky, kvůli okolním budovám, tak co se týče odolnosti vůči větru. Ty zde na chorvatském pobřeží vanou masivní. Říká se jim bóra a můžou dosáhnout přes 220 km/h. Jedny podobné zde zbouraly vystavené letadlo na podstavci letošní zimu.

Od místní firmy jsme si nechali zbudovat betonový základ a připojení elektřiny, od české firmy Simont máme radarovou věžičku. Radar je připraven včetně krásného polepu.

Image for post

Na instalaci v Chorvatsku se nás nepřekvapivě sešlo hodně. Z nějakého zvláštního důvodu se v létě na pobřeží do Chorvatska na instalaci našlo hodně dobrovolníků, a tak oproti obvyklým 4–5 lidem nás zde bylo asi dvacet.

Šlo nám to rychle od ruky — místo plánovaných 48 hodin instalace jsme věž měli hotovou už za dopoledne a tak jsme jeřáb přeobjednávali na první den. Bohužel přijel jiný, než jsme čekali. A nebyl to vlastně ani žádný jeřáb, ale jen ruka na nakládání cihel na nákladní auto. #ztracenovpřekladu

Nejprve radar zvednout na horní polovinu věže, spojit k sobě, toto pak zvednout na spodek věže, který jsme mezitím sestavili na betonovém základu.

Prvotní chorvatský optimismus jeřábníka valně ochabl, ale pokřižoval se a radar zvedl. Vyšlo to na výšku asi o 5 centimetrů. Sešroubovat a je hotovo.

Náš první radar v Chorvatsku je na místě. Po třech letech práce, úsilí, jednání, zklamání a dalších kratochvil.

Faily, zádrhele, tajná policie a jiné legrácky

První radar v Chorvatsku měl být jiný. Ohlašoval jsem ho ve svém článku před rokem v roce 2018.

Měl to být radar v Zadaru na mezinárodním (!!) letišti. Po prvotním nadšení z letiště najednou přišel jeden email, kterým nám sdělili, že jelikož hodlají jednou možná přesouvat svou řídící věž a chtěli by radar na ní, počkají, až tuto věž postaví a pak si budeme povídat dál. Nic nepomohly naše emaily, telefonáty. Nastalo ticho. Škoda, že jsme v ten moment již měli získanou licenci na tuto lokaci a do projektu dali minimálně 6 měsíců úsilí.

Další radar měl být na letišti na ostrově Mali Lošinj. Vše probíhalo dobře, ale najednou letiště obrátilo — prý dostali echo od státu, že pokud budou kamarádit s námi, nemají čekat kamarádství od státu, zejména od Croatia Control, místního řízení letového provozu. Další slibná lokace ztracena.

Letiště Lučko u Záhřebu. Smlouva podepsána, licence získána. Vyrobíme podstavec, začneme s jeho stavbou a hle, když náš tým chce nahoru dát radar, dorazí jakýsi policista, začne se s našim týmem dohadovat a doporučuje instalaci přerušit. Tým je opatrný a poslechne. Žádný oficiální dokument, žádná oficiální výzva. Zákulisně se dozvídáme, že na tomto letišti kromě aeroklubu, se kterým se kamarádíme, je ještě policejní vrtulníková základna a tam se “někomu” nelíbí, že by “Česko-Maďarská firma” vydělávala v Chorvatsku. Toto ale nevzdáme, nejprve to nyní zkoušíme přímou výzvou této jednotce. Pokud to nevyjde, zapojíme Českou ekonomickou diplomacii na místě.

Jak si říci o pozornost

Ač to vypadá z předchozí části článku bledě, nás jen tak nezastaví. My tu síť vybudujeme. Protože už jen jeden radar způsobil v Chorvatsku malinké pozdvižení.

V novinách vyšlo několik článků o instalaci a dokonce i profil jednoho z klíčových kolegů v našem týmu.

Místní národní meteorologický ústav byl konfrontován v jednom z online rozhovorů s tématem našich radarů.

Zde se novinář zeptal zaměstnankyně chorvatského meteorologického ústavu, zda o našem projektu ví a zda s námi budou spolupracovat. Nataša Strelec Mahovic z DHMZ odpověděla: “Tuto informaci jsem se dozvěděla, ptalo se nás město Zadar, zda o tomto víme. Společnost, která toto organizuje, nás nekontaktovala a očividně neplánuje s námi spolupracovat. Neznám detaily zařízení, ale předpokládám, že se bude jednat o X-band radar. A jelikož se jedná o soukromou firmu, určitě bude služba zpoplatněná, narozdíl od našich národních dat, která jsou veřejně k dispozici.”

Toto nás potěšilo, pobavilo i namotivovalo. Potěšilo, protože se o našem projektu bez aktivního přičinění v Chorvatsku ví. Pobavilo proto, že je mindset státních ústavů je všude stejný — privátní firma, takže to bude za peníze. Data zveřejňujeme zdarma na našem webu: www.meteopress.cz/radar-chorvatsko a také na stránce www.meteoradar.hr.

Ale jelikož věříme, že je lepší snažit se o partnerství a spolupráci, ač se mohou zdát sebenepravděpodobnější, napsal jsem ihned jak paní zmíněné v článku, tak samotné ředitelce DHMZ. Obratem pozitivně odpověděli a schůzka se bude konat v druhé polovině září.

Sami však pokračujeme v krasojízdě bez ohledu na jednání s meteorologickým ústavem.

Něco se chystá (a já vám samozřejmě řeknu co)

Zadar — toto město bylo strategickým i za války v Jugoslávii. I my ho za strategické považujeme a tak jeho dobývání nevzdáme. Pronajímáme si střechu jedné budovy ve městě a ještě letos tam dáme náš radar.

Image for post

A nyní se pustíme na místa, kde radarový signál není žádný. Kde zkrátka budeme první a jediní. První z těchto míst je ostrov Hvar. Dnes jsme obdrželi podepsanou smlouvu o pronájmu lokace pro radar a pokusíme se — znovu ještě letos — zde vztyčit věž a na ní náš radar.

Naše pokrytí Chorvatska tedy bude vypadat, jako na přiloženém obrázku.

Celkově chceme do Chorvatska dát cca 5–7 radarů a mít tak 200 % pokrytí — tedy stav, kdy každý radar je dublován a nebude docházet k útlumům, oslepnutím.

Překážky nejsou stopka, ale cesta

Mnoho lidí by po tolika zádrhelech, klaccích pod nohami, podpásovkách a ztracených příležitostech celý projekt vzdalo.

My ne.

Je to pro nás v podstatě potvrzením, že jdeme správnou cestou. Mnoha lidem stojí za to, nám projekt překazit, znesnadnit a znepříjemnit. Což znamená, že asi stojí za to.

Jak říká Ryan Holiday v knize The Obstacle Is the Way: “ Je v pořádku být demotivován, není v pořádku vzdát se. Je normální chtít to vzdát, ale zarazit nohy do země, centimetr za centimetrem se posouvat blíže k vámi zvolené nedobytné pevnosti, to je vytrvalost.”

“Pokaždé se něco naučíte. S každou překážkou, kterou překonáte, získáte více síly, moudrosti a perspektivy. Po každé překážce je méně a méně protivníků na cestě. Až jediní, kdo zbývá, jste vy — vaše nejlepší verze.”

A kam dál? Zatím makáme na Chorvatsku, ale rozlížíme se i okolo. Co třeba Albánie? Srbsko? Bosna? Řecko? Brazílie? Kdo ví.

Držte nám palce a sledujte naše radary :)

Předpověď počasí v 21.století / Weather Forecast in the 21st century

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích.

Thanks to Zuzana Peštová

Michal Najman

Written by

Weather enthusiast & weather radar freak @ Meteopress.cz

Předpověď počasí v 21.století / Weather Forecast in the 21st century

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Michal Najman

Written by

Weather enthusiast & weather radar freak @ Meteopress.cz

Předpověď počasí v 21.století / Weather Forecast in the 21st century

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store