Jak zpětně vyhodnotit vydané varování před kroupami?

V současné době neexistuje způsob, jakým bychom mohli přesně určit kde a kdy padaly kroupy. Z tohoto důvodu je potřeba kombinovat více metod poskytujících informace o kroupách. V tomto článku se podíváme jakým způsobem vyhodnocujeme varování před kroupami v Meteopressu.

Kroupy a varování na kroupy

Kroupy jsou druhem atmosférických srážek kulového, kuželovitého nebo nepravidelného tvaru ve formě ledu o průměru větším než 5 mm. Při rozříznutí lze často identifikovat několik průzračných a neprůzračných vrstev ledu. Často jsou zaměňovány se zmrzlým deštěm neboli s krupkami, což jsou průhledné nebo průsvitné ledové částice s velikostí do 5 mm. Chyba při vyhodnocování může být ovlivněna touto záměnou. Kroupy vznikají výhradně z bouřkových oblaků, kde mezi příznivé podmínky vzniku patří velká vertikální mohutnost oblaku a velká vertikální rychlost větru.

Před takovýmito konvektivními bouřemi vydáváme v Meteopressu varování. Varování na bouřky zahrnuje varování před silnými nárazy větru, přívalovým deštěm a kroupami. Podívejme se, jak vypadala varování vydaná například v rámci bouřkové situace trvající z 8.7.2021 do 9.7.2021.

Postupně vydaná varování před bouřkami v období od 8.7.2021 do 9.7.2021.

Jak získat informace o výskytu krup?

Aktuálně používáme tři různé přístupy, které se spojí ve výsledný produkt. Mezi tyto postupy patří extrahování dat ze synopových stanic, algoritmus získávající informace z příspěvků na sociálních sítích a radarová data.

SYNOP

Nejjednodušší způsob, jak získat informace o výskytu krup, je extrahovat data ze synopových stanic. Na synopových stanicích se zaznamenává aktuální počasí a jeho změna. Výhodou je, že situaci zaznamenává odborně proškolený personál, takže se můžeme s velkou přesností spolehnout na zaznamenané informace. Nevýhodou je omezený počet stanic s pozorovatelem, které dokážou zachytit kroupy pouze lokálně. Další nevýhodou je zaznamenávání stavu počasí pouze v některých stanovených časech. Pozorovatel nemusí zachytit kroupy padající v krátkém časovém úseku. Během výše vybrané situace padaly kroupy dle synopových stanicích na následujících červeně znázorněných místech:

Červeně znázorněná místa kde padaly kroupy dle synopových stanic. Modrá barva značí místa bez krup.

Sociální sítě

S dalším způsobem přišel můj kolega Matej Choma. V současné době lidé rádi sdílí spoustu věcí na sociální sítě, včetně fotografií a informací, kde padaly kroupy. Na základě příspěvků na sociálních sítích algoritmus vyhodnotí kde, kdy a s jakou pravděpodobností padaly kroupy. Výhodou je, že pozorovatelé zaznamenávají bouřky neustále téměř ve všech koutech republiky. Bohužel může lehce dojít k záměně krup s krupkami. Během výše vybrané situace padaly dle našeho algoritmu kroupy na následujících místech:

Znázorněná místa kde padaly kroupy dle příspěvků ze sociálních sítí.

Radar

Díky synopům a sociálním sítím známe místa, kde s vysokou pravděpodobností v nějaké bouřkové situaci padaly kroupy. Pro rozšíření informace z jednotlivých bodů na plošné území využíváme radarové snímky. Více o radarech, například jak takové radary fungují, se můžete dočíst v následující sérii článků:

Radarové snímky ze zkoumané bouřkové situace skládáme takovým způsobem, že zůstává zobrazena v každém bodě pouze maximální naměřená odrazivost. Vzhledem k časovému intervalu mezi snímky používáme pro získání detailnějších snímků interpolace. Obecně se udává, že oblasti s odrazivostí kolem 60 dBZ mají vysokou pravděpodobnost výskytu krup. Radarový produkt zkoumané situace může vypadat následovně:

Produkt snímků radarové odrazivosti. Světle červeně je označena odrazivost 60 dBZ a tmavě červeně odrazivost nad 55 dBZ.

Závěrečné vyhodnocení

Spojením výše zmíněných metod lze označit oblast, kde s vysokou pravděpodobností padaly kroupy. Tuto oblast pak můžeme porovnat s vydanými varováními a vypočítat jednoduché statistické zhodnocení dané situace.

Vyhodnocení varování před bouřkami v období od 8.7.2021 do 9.7.2021

V obrázku jsou označena červeně místa, kde bylo vydáno varování a nepadaly kroupy, zeleně jsou označena místa, kde bylo vydáno varování a pravděpodobně padaly kroupy a růžově jsou označena místa, kde nebylo vydáno varování a pravděpodobně padaly kroupy. Pod mapkou se nachází tabulka se statistickými veličinami, o kterých se můžete dozvědět více například zde.

V současné době stále probíhá výzkum zpětného vyhodnocování varování před kroupami. Zda a jak dobře odpovídá vyhodnocení realitě se teprve ukáže.

--

--

--

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Pitaš

Ondřej Pitaš

More from Medium

What is the Value of Address and Control fields in PPP?

College Football Playoff Rev

Confused about NFTs?Here’s what you need to know!

Alexey Filin (DP-6) — The Deep Control Podcast #217