Masturbation Month: Sqweel XT (REVIEW)

Poepeklets
May 7, 2017 · 2 min read

Wist je dat mei de internationale masturbatiemaand is? In Engeland en Amerika organiseren ze zelfs al jaren een masturbate-a-thon waarbij vele mensen samen masturberen en geld inzamelen voor het goede doel. Wij houden het wat rustiger en zoeken uit wat er zoal kan helpen bij het masturberen. In een vorige test kregen we van Easytoys de Masturbator Sleeve. Die beviel me toch wel eigenlijk. Deze keer mocht ik voor Poepeklets de Sqweel testen. En boy, was that a journey.

Grappig toeval. Net op het moment dat ‘k wou beginnen testen ging de vrouwelijke variant van de Sqweel XT viraal. Mensen vrouwen zich af wie in godsnaam op dat design had kunnen komen.

Wel, de Sqweel XT ziet er eigenlijk vrij gelijk uit. Hij ziet er nogal silicone uit en voelt ook zo. Het design is niet super aangenaam. Qua standen heb je de nodige keuze en voel je ook wel wat beweging rond je penis. Het geeft een klein beetje extra aan je masturbatiesessie maar spijtig genoeg niet voldoende om te compenseren voor het feit dat het ding best wel wat geluid maakt. Echt discreet thuis onder de lakens bezig zijn wordt redelijk lastig met de Sqweel.

Ik was er eerlijk gezegd geen al te grote fan van maar gezien zijn relatief lage prijs zou ‘k ‘m toch nog een 6 op 10 geven. Mocht je de Sqweel XT willen kopen dan kan dat bij Easytoys (momenteel aan -20%) die ons de vibrator opstuurde om te testen.

Poepeklets

Poepeklets brengt nieuws rond seksualiteit. Open, vrij van taboo.

Poepeklets

Written by

Poepeklets

Poepeklets brengt nieuws rond seksualiteit. Open, vrij van taboo.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade