Image for post
Image for post

WeVibe voor mannen: de Verge!

Poepeklets
Jul 1, 2017 · 2 min read

Zalig nieuws. WeVibe begeeft zich in de wereld van de sekstoys voor mannen. Er is qua sekstoys al altijd een veel groter aanbod geweest voor vrouwen met een ruime keuze aan dildos en vibrators terwijl mannen het vaak moesten stellen met siliconen pocket pussies. De laatste jaren komt daar wat meer variatie in. Niet altijd met succes (lees maar mijn review over de Sqweel XT) maar toch hoera!

Bij WeVibe dachten ze ‘ewel we lanceren gewoon 2 innovatieve producten ineens’. Twee vibrerende penisringen gericht op koppels met elk uiteraard z’n eigen speciale features. De Verge, die ook je perineum mee stimuleert en de Pivot die de clitoris van je partner gezellig doet meetrillen.

Net zoals andere producten uit de range van WeVibe zijn deze twee te connecteren met de app. Zoals in een vorige review te lezen viel over de Sync gaat dat connecteren wel vlot en is het wel leuk om te spelen met de verschillende snelheden van vibraties.

Image for post
Image for post

De Verge sluit echt aangenaam rond je penis. Het materiaal is zeer kwalitatief en de trillingen zorgen voor een heerlijke buzz. De onderkant van de Verge drukt tegen je perineum en daarbij voel je ook echt wel de trillingen. Het is een gevoel dat een serieuze extra biedt zowel tijdens het masturberen als tijdens de seks omdat op dat moment de ring stevig tegen je lichaam aandrukt en zo de juiste plekjes vindt. Door de overvloed aan verschillende standen en variaties vind je ook zeker de juiste snelheid en intensiteit.

Serieus. De mix van zeer clean design, gebruiksgemak en de sensatie die het bezorgt, maakt dit voor mij echt wel een topper. Net als de vibrators van WeVibe is dit ding prijzig (€ 99 op Easytoys) maar worth the money. Een uitgebreide review van de Pivot volgt zeker nog, maar koop in de tussentijd gewoon al de Verge. 😏

Ik kreeg de WeVibe Pivot en Verge opgestuurd door de mensen van WeVibe. De review hierboven werd niet betaald en is uiteraard volledig mijn enige mening.

Poepeklets

Poepeklets brengt nieuws rond seksualiteit.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store