Image for post
Image for post

Co ma wspólnego Księga Hioba z kosmosem?

Adrian Kwiatkowski
Oct 8, 2015 · 3 min read

Na wstępie zaznaczę, że ten post nie dotyczy bezpośrednio wiary, bo przecież Bilbię można czytać tak, jakby to była zwykła książka. Dodam też, że nie ma on na celu przekonania kogoś do jakiejś religii lub też zniechęcenia. Każdy sam powinien wyciągnąć wnioski.

Być może ktoś gdzieś już wpadł na ten fragment i go zrozumiał, i mam nadzieję, że w internecie jest już wiele takich postów, ale dla własnego spokoju postanowiłem spisać to, na co dzisiaj wpadłem, trochę przez przypadek.

Zacznijmy od cytatu ze Starego Testamentu:

Czy połączysz gwiazdy Plejad?
Rozluźnisz więzy Oriona?
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną?
I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?

(Hi 38, 31–32)

Na pierwszy rzut oka fragment, jakich wiele w Biblii i może niczym się nie wyróżniać dla niektórych, ale dla osoby takiej, jak ja od razu intrygujący. Dlaczego? Już tłumaczę.

Tak naprawdę, chodzi tutaj o prawdziwe obiekty, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej. Musiałem tylko się upewnić co do szczegółu o pierwszym z nich, ale reszty byłem prawie pewien.

Plejady (inaczej określane jako M45), są po prostu gromadą gwiazd na niebie. Ciekawym faktem jest jednak to, że w 1767 roku John Michell stwierdził, że te gwiazdy muszą być ze sobą powiązane, ponieważ przypadek takiego ułożenia to szanse jak 1:500000. Zostało później potwierdzone, że faktycznie przemieszczają się one w tym samym kierunku, z tą samą prędkością.

Gwiazdy w Pasie Oriona, w przeciwieństwie do tych znanych z Plejad, nieustannie się od siebie oddalają.

Gwiazda Poranna to oczywiście nic innego, jak planeta Wenus, czasem inaczej określana jako Jutrzenka. Powód jest prosty — owa planeta jest dobrze widoczna rano, przed wschodem słońca, gdy inne gwiazdy przestają już być widoczne.

Niedźwiedzica — w tym przypadku nie chodzi tyle o samą Wielką Niedźwiedzicę, ale o coś, co może ją dogonić lub nawet wyprzedzić. I okazuje się, że spotkamy taki obiekt w kosmosie. Jest to Arktur — gwiazda, której przyjrzał się w 1718 roku Edmond Halley i zauważył jej wyjątkowo szybki ruch na niebie. Przemieszcza się on z prędkością bliską 130km/s i nieustannie goni za Wielką i Małą Niedźwiedzicą.

I być może nawet i w tym wszystkim nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że za czas powstania Księgii Hioba przyjmuje się V wiek. Tylko, że… p.n.e!

Kompletnie nie jestem w stanie pojąć, jak w V w. p.n.e. ktoś (i skąd) miał posiadać wiedzę na temat takich rzeczy oraz jak dokładna ona była, biorąc pod uwagę fakt, że było to 2 tysiąclecia przed publikacją “O obrotach sfer niebieskich” Kopernika w 1543 roku, gdy przez ten cały czas wierzono, że to Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, a w międzyczasie dużo wcześniej ludzie wierzyli też w to, że Ziemia jest płaskim dyskiem. Skąd więc ktoś w V w. p.n.e. mógłby znać zależności pomiędzy gwiazdami z M45, Oriona, czy też mieć pojęcie o Arkturze i jego prędkości? Celowo opisując te obiekty podałem też lata, w których powstały odkrycia na ich temat. Pominąłem Wenus, bo faktycznie widać ją na niebie gołym okiem. Nie umiem w żaden logiczny sposób wyjaśnić, jak to możliwe, że w Księdze Hioba znalazły się tak dokładne i prawdziwe informacje, jeśli prawdą jest czas jej powstawania. Ten fragment skłonił mnie do refleksji i pewnie będę szukał teraz więcej fragmentów nawiązujących do kosmosu w Biblii, bo strasznie mnie to zaciekawiło.

Wnioski możecie wyciągnąć sami, zachęcam też do własnych poszukiwań na ten temat i uważnego czytania ze zrozumieniem — inaczej sam pominąłbym ten opis kosmosu. Jeśli znajdziecie coś ciekawego, dajcie mi znać w komentarzach lub poprzez inny kontakt. Jak tylko znowu coś mnie zaciekawi to postaram się to opisać. Cześć! :)

Originally published at adrnkw.tk on October 8, 2015.

Medium po polsku

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store