Jak zweryfikować konto na Twitterze?

Paweł Lipiec
Nov 29, 2016 · 3 min read

Wbrew pozorom nie jest to wielka tajemnica strzeżona przez starożytnych mnichów. Choć trzeba przyznać, że Twitter też nie zdradza co gwarantuje pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia. Tu znajdziesz moje przemyślenia i doświadczenia z weryfikacji mojego konta.

Image for post
Image for post
fot. thenextweb.com

Krok #1: Uzupełnij profil

Podstawą jest krótki audyt swojego profilu. W pierwszej kolejności sprawdzamy kwestie elementarne: numer telefonu i adres e-mail — oba powinny być potwierdzone. Widoczność tweetów ustawiona na publiczne? OK, rzeczy oczywiste mamy za sobą — lecimy dalej!

Poza tym, że ma w ogóle być, musi być jeszcze odpowiednie. W bio warto wpisać swoje największe osiągnięcia i rzeczy, które najmocniej Cię wyróżniają. Jeśli pracujesz w firmie, która ma już zweryfikowane konto — oznacz je. Powiązanie z już zweryfikowanymi kontami dodatkowo Cię uwiarygodni. Jeśli prowadzisz swoją firmę jesteś przedsiębiorcą. Nawet jeśli wczoraj otworzyłeś jednoosobową działalność. Nie bój się dużych słów. Trzeba przestawić myślenia na… “bardziej amerykańskie”.

Foto profilowe, co oczywiste, powinno wyraźnie i co mniej oczywiste — pokazywać Ciebie. W późniejszej części Twitter będzie prosił o podlinkowanie innych profili w serwisach społecznościowych. Biorąc pod uwagę, że twoje zgłoszenie będzie przeglądał ktoś kto nie ma o tobie zielonego pojęcia, warto aby to zdjęcie było choć trochę podobne do profilowych w innych serwisach. Plan minimum to umożliwienie rozpoznania Cię na wszystkich profilowych. Warto ujednolicić twój wizerunek w różnych serwisach.

Warto też zwrócić uwagę aby cover photo przedstawiało Ciebie. Jeśli masz zdjęcie z konferencji czy wykładu, gdzie jesteś kluczową postacią — warto je wrzucić (choćby tymczasowo). To dodatkowo uwiarygodnia profil.

Data urodzin, strona www — tu zwracałem jednie uwagę aby było to spójne z innymi profilami w SM. Jeśli na tej stronie pojawi się Twoje zdjęcie (tak, fajnie gdyby było to samo co w profilowym) to super.

Twoje profile w mediach społecznościowych

Poza spójnością widoczną “na pierwszy rzut oka” — pamiętaj o tym kompletnie obcym gościu, który będzie Cię weryfikował — należy zadbać by te profile były aktywne. Jeśli po założeniu konta na LinkedIn nie byłeś tam aktywny — nie linkuj do niego. Aktywne, funkcjonujące konta to kolejny sposób na uwiarygodnienie Ciebie jako faktycznego użytkownika, realnego człowieka. Ważne aby te profile tworzyły twój spójny wizerunek.

Najważniejsza cześć: Uzasadnienie

Z mojego doświadczenia wynika, że uzasadnienie jest najważniejszą częścią całego zgłoszenia (tu znajdziecie formularz). Moje wcześniejsze “wnioski” nie różniły się od tego ostatniego niczym poza uzasadnieniem. Tym razem spróbowałem kompletnie innego podejścia i… Zadziałało!

Informacje o tym jaką jesteś gwiazdą polskiego internetu, jak bardzo jesteś rozpoznawalny i w ogóle jak wielką jesteś szychą kompletnie nie mają znaczenia. Ogólnie fakt, że jesteś dobrym kumplem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, który jak wiadomo jest szefem wszystkich szefów, na nikim nie robi wrażenia.

W uzasadnieniu postaraj się napisać, nie dlaczego Tobie przyda się zweryfikowane konto, ale jak ta weryfikacja może pomóc społeczności Twittera. Czy to pomoże ludziom odnaleźć Ciebie na TT? Może łatwiej odróżnią Cię od kogoś z kim Cię mylą? A może znajdziesz jeszcze inny argument?

Ja jestem przekonany, że u mnie zadział argument o pomyłkach. Przytoczyłem historię o tym jak ludzie mylą dwóch Pawłów Lipca i Lutego, co swoją drogą jest prawdą — to się nadal zdarza! Do tej pory wysłuchuje(my) opowieści jak to ludzie nie byli pewni który z nas jest prawdziwy a który to tylko fałszywe konto. Spokojnie, obaj jesteśmy prawdziwi!

Moim zdaniem sprawdzi się tu każdy argument, który pomoże “społeczności twittera” i to jest moim zdaniem najważniejszy klucz.

W moim przypadku aby zweryfikować swoje konto na Twitterze wystarczyła krótka analiza własnego konta, pochwalenia się innymi aktywnymi profilami w SM oraz sensowne uzasadnienie skupione na korzyści dla społeczności, nie dla mnie osobiście.

Jeśli macie swoje obserwacje na temat procesu weryfikacji podzielcie się nimi. Chętnie poczytam o Waszych podejrzeniach co jest mniej a co bardziej istotne w tym procesie.

Medium po polsku

Nasze historie i pomysły

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store