Dünya Genelinde En Büyük E-Ticaret Pazarları ve Bu Pazarlarda E-Ticaret’in Toplam Perakende İçerisindeki Oranı

Henüz Türkiye için 2016 e-ticaret rakamları açıklanmadı ancak 2016 için yaklaşık 31 Milyar TL’lik bir e-perakende hacminin oluştuğu tahmin ediliyor. Perakende içerisinde e-ticaretin payı ise yine 2016 için %2’ nin üzerine çıktığı öngörülüyor. Ülkemizde veriye ulaşmak çok kolay olmasa da ETİD ve TUBİSAD’ın her yıl hazırlamış olduğu rapor bize bu anlamda yol gösteriyor. 2017 için hedef ise 50 Milyar TL.

Dünya geneline baktığımızda ise rakamların yanında sıralamalar da dikkat çekici. 2016 yılında Çin ilk defa Amerika’yı geçerek, 672 Milyar Dolar ile en büyük e-ticaret pazarı haline geldi. Çin bunun ile de yetinmeyip İngiltere’nin de önüne geçerek %15.9 ile toplam perakende içerisinde e-perakendenin en büyük pay aldığı ülke oldu.

Çin’i %14.5 ile İngiltere takip ederken, Güney Kore %9.8 ile üçüncü sırayı alıyor.

Like what you read? Give Positive a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.