FİNANS SEKTÖRÜNÜN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ EVENTPAYPRO’YA

Positive
Positive
Oct 23, 2019 · 2 min read

Türkiye finans sektörünün lider kurumlarının katılımıyla gerçekleşen, finans sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu IDC 2019 Finans Teknoloji Ödül töreninden, Türkiye’de bir ilke imza atan kapalı devre ödeme ve yönetim sistemi EventPayPro ödülle döndü.

Image for post
Image for post

Global araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye’nin bu sene beşincisini Sabancı Center’da düzenlediği IDC 2019 Finans Zirvesi ardından, Finans Teknoloji Ödülleri lider kurumların katılımları ile gerçekleşti.

Yılın en iyi finans teknoloji projelerinin başvurularının tamamlanması ardından, CxO’lardan ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerden oluşan jüri ekibi değerlendirmeleri ile 36 lider kurum arasından finale kalanlara ödülleri verildi.

Finansın en prestijli ödülü, IDC Finans Teknoloji 2019 ödülleri kapsamında, “Customer Experience” kategorisinde Türkiye’de bir ilke imza atan EventPayPro Akbank ve Yapı Kredi Bankası’nın ardından ödüle layık görüldü.

Festivallerde para taşıma derdini ve ödeme kuyruklarını ortadan kaldıran kapalı devre ödeme ve yönetim sistemi EventPayPro; katılımcılarına hızlı öde & geç sistemi ile kesintisiz bir festival deneyimi; organizatör ve tedarikçi firmalarına da operasyonlarında karlı ve fark yaratan avantajlar sunuyor.

Türkiye’nin en köklü dijital ürün geliştirme firmalarından Positive A Digital Approach kurucu ortakları Caner Istı ve Eren Dedeoğlu tarafından hayata geçirilen cüzdansız festival ödeme ve yönetim sistemi EventPayPro; festivaldeki tüm para yönetim organizasyonunu tek platformda topluyor. Katılımcılara çok daha iyi bir festival deneyimi sunarken, festival yönetimine de şeffaf bir finansal yönetim ve CRM altyapısı sağlıyor.

Etkinlik sektörünün ihtiyacına EventPayPro ile yeni bir soluk

14. yaşında; dijital dünyadaki uzmanlığında yeniliği ve gelişime olan tutkusunu merkeze alıp yüzlerce başarılı projedeki deneyimleri ile birleştiren Positive A Digital Approach kurucu ortakları Eren Dedeoğlu ve Caner Istı; 2018 Mayıs ayında etkinlik sektörüne özel olarak EventPayPro sistemini geliştirdiler.

EventPayPro Cüzdan, festivallerde ve mekanlarda kapalı devre ödeme toplama, yönetim ve dağıtım sistemidir. Dünyadaki gittikçe popülerleşen cüzdansız festival (cashless) deneyiminin Türkiye’deki ilk ürünüdür.

İlk defa 2018 Nisan ayında kullanılmaya başlayan EventPayPro, İstanbul & Ankara Kahve Festivalleri, Feriye Garanti Konserleri, IKSV GezginSalon — Agar Agar Konseri, Red Bull Müzik Festivali, Magicbreak, Moda Müzik Festivali, Sokak Festivali, GezginFest Van gibi 20'den fazla festival ve etkinlikte; 200bin’den fazla katılımcı tarafından 500bin’i aşan işlemde kullanıldı.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store