Mutlu Yıllar!

Positive
Positive
Dec 28, 2020 · 1 min read

Bu yıl, değerli markalarımız adınıza çocuklarımızın içini ısıttık çünkü en güzel hediye sevgidir!

2021 yeni yıl kutlamamızı değerli markalarımız adına; coğrafyamızın soğuk ikliminde yaşayan yavrularımıza armağan ettik.

Image for post
Image for post

Yavrularımızın içini ısıtırken, yüreklerine gülücükler saçılan bir yıl olması umuduyla; bu yeni yılda daha önce hiç pasta yememiş birbirinden güzel çocuklarımıza @pastamizicocuklaruflesin ile beraber yeni yıl kutlamasını yaşattık.

2021'i karşılamak için birlikte mumlar üfledik, pastalar yedik ve #KışÜşütürBizIsıtalım diyerek 40 çocuğumuza sıcacık bir kış yaşayabilmeleri için botlar & montlar hediye ettik.

Positive Ailesi
En Güzel Hediye Sevgidir…

Image for post
Image for post

Bizi Biz Yapan Değerli Markalarımız;

Image for post
Image for post

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store