Positive’e Yeni Enerji Geldi;

Positive
Positive
Jul 11, 2017 · 1 min read

Bebelac Gold Çocuk Devam Sütleri Positive Müşterileri Arasına Katıldı.

Anneler ve bebeklerinin her gününe değer katmak misyonu ile faaliyet gösteren Bebelac Gold Çocuk Devam Sütleri’nin, bebeğini sağlık ve mutluluk ile büyütmek isteyen annelere yol gösteren platformu mutlubebekler.com UX & UI tasarım ve alt yapı geliştirme projesi için çalışmalara başladık.

Dijital gelişmelere ayak uydurarak annelik yolculuğunda anne ve anne adaylarına kesintisiz kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarım ve alt yapısı yenilenen mutlubebekler.com, yeni desktop ve mobilde siteleri ile çok yakında yayında olacak.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store