Image for post
Image for post

Positive’e Yeni Enerji Geldi;

Positive
Positive
Jul 11, 2017 · 1 min read

Bebelac Gold Çocuk Devam Sütleri Positive Müşterileri Arasına Katıldı.

Anneler ve bebeklerinin her gününe değer katmak misyonu ile faaliyet gösteren Bebelac Gold Çocuk Devam Sütleri’nin, bebeğini sağlık ve mutluluk ile büyütmek isteyen annelere yol gösteren platformu mutlubebekler.com UX & UI tasarım ve alt yapı geliştirme projesi için çalışmalara başladık.

Dijital gelişmelere ayak uydurarak annelik yolculuğunda anne ve anne adaylarına kesintisiz kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarım ve alt yapısı yenilenen mutlubebekler.com, yeni desktop ve mobilde siteleri ile çok yakında yayında olacak.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store