Pronet’te Dönüşüm Başarısı

Positive
Positive
Feb 21, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

2016 yazında UI ve UX tasarımlarını ve yazılım geliştirmesini yaptığımız Pronet ile optimizasyon sürecinde de birlikte çalıştık.

Optimizasyon çalışmaları kapsamında 1872 oturum inceleyip, birçok A/B test yaptığımız pronet.com.tr’de, organik dönüşümü 400% artırdık.

Kullanıcı deneyimini ve Pronet’in KPI’larını baz alarak yarattığımız A/B test varyasyonlarında, 200% daha verimli aksiyonlarla Pronet’in dijital pazarlama çalışmalarına önemli derecede katkıda bulunduk.

Bu süreci 3 başlıkta değerlendirmek gerekirse;

1.) Ölçümleme & Analiz
2.) Testler
3.) Sonuçlar

Nasıl İlerledik?

Ölçümleme

Keşif süreci oluşturduğumuz pronet.com.tr’de özel ölçüm alanları oluşturduk. Hareketler, tıklamalar ve call-to-action’lara ait etkinlikleri daha iyi analiz edebilmek için her noktanın istatistiklerine ulaşabileceğimiz bir Google Analytics hesabı yapılandırdık.

Analiz

Oluşturduğumuz özel ölçüm noktalarından aldığımız veriler ve Hotjar üzerinden izlediğimiz kullanıcı oturumlarını yorumlayarak, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve deneyimi dönüşüme çevirecek aksiyonlar yarattık.

Optimize edeceğimiz sayfalar için sıcaklık haritaları oluşturduk, kullanıcıların yoğun etkileşim gösterdiği alanları incelemeye aldık, incelemeye aldığımız alanların daha verimli olabilecek varyasyonlarını A/B testler ile kullanıcılara sunduk ve başarılı olanları uyguladık.

A/B Testler

Image for post
Image for post

A/B testi iki farklı etkenin karşılaştırması anlamına gelmektedir.
Bu etkenler; yazılı içerikler, görsel içerikler, çeşitli arayüz elementleri (butonlar, karşılama sayfaları, satış sayfaları vs.) ve web sitelerinde bulunan herhangi bir bölüm olabilmektedir.

A/B testlerinde asıl amaç, karşılaştırılan etkenler arasında maksimum performansı gösterenin, en iyi dönüşüm sağlayanın hangisi olduğunu bulmak ve olumlu sonucu veren etkeni site üzerinde uygulamaktır.

Pronet’te yaptığımız A/B testler ile başarılı varyasyonları uygulamaya alıp, Pronet’in dönüşüm oranında major bir yükselme elde ettik.

Neler Yaptık?

Pronet.com.tr’nin optimizasyon sürecinde 2000'e yakın oturum inceledik.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Sıcaklık haritaları ile kullanıcıların etkileşim bekledikleri alanları kayıt altına aldık, kullanıcıların sayfa içerisindeki fare hareketlerini ve alışkanlıklarını haritalandırıp analiz ettik.

Image for post
Image for post

Büyük önem taşıyan call-to-action ve formlar için A/B test varyasyonları oluşturduk.

Kullanıcıların Pronet müşterisi olma talebi için kullandıkları teklif formu için bulunan “Teklif Al” butonu için A/B test oluşturduk. 2 varyasyon hazırladığımız testte 2. varyasyon varolan butonumuza göre +213.6% daha fazla dönüşüm elde etti.

Image for post
Image for post

Teklif formlarımızın daha fazla dikkat çekmesini baz alarak yeni bir form tasarımı yaptık, tasarladığımız yeni formun verimliliğini A/B test ile sınadık.

Image for post
Image for post

A/B test sonucunda yeni tasarladığımız form ile artırdığımız dönüşüm
+57.5 %

Sonuçlar

Peki ya bu çalışmalar ve testler gerçekte nasıl sonuçlar etti?
Bi’ bakalım.

Image for post
Image for post

Dönüşüm oranındaki artış:
+83.69 %

Form doldurma sayısındaki artış:
+148.00 %

Image for post
Image for post

Teklif formumuza yönlendiren “Teklif Al” butonumuz bir önceki aya göre daha fazla tıklanma oranı;
+97.15 %

Image for post
Image for post

Positive’de Dönüşüm Optimizasyonu hizmeti kapsamında web sitelerinin ve e-ticaret sitelerinin belirlediğimiz başarı kriterlerine ulaşması, daha yüksek dönüşüm oranları yakalayabilmesi için tasarım ve uygulama önerileri oluşturuyoruz.

Sizin web sitenizde de dönüşüm oranlarını artırmak, form doldurma sayılarını artırmak gibi KPI’lara ulaşmak için optimizasyonlar önerileri oluşturabiliriz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

optimization@positive.com.tr

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store