Tüm Verileri Positive Dashboard ile Tek Bir Noktadan İzleyin

Positive
Positive
Jul 12, 2017 · 2 min read

Özellikle pazarlama ve satış departmanlarından birinde çalışıyorsanız en büyük sorunlarınızdan birisi de her gün farklı kaynaklardan akan onlarca veriyi takip etmeye çalışmaktır. Bazen tüm veriler tek bir kaynakta olsa bile her veriye ayrı ayrı bakmak sadece çalışma değil yaşam enerjimizi de alır götür. İhtiyacınıza özel üretilmiş, tüm verilere tek bir kaynaktan hızlı ve pratik erişim sağlayan dasboard’lar tam bu noktada bazen hayat kurtaracak kadar önemli hale geliyor.

Positive olarak, ilk hedefimiz, birlikte çalıştığımız markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız online dinamik raporlar, istediğiniz verilerin farklı kaynaklardan alınarak, grafikselleştirilip tek rapor halinde arayüzler aracılığı ile sunulması. Hem mevcut durumu görmek hem de hedef ve KPI takibi için kullanılan bu dashboard’ları, gelen istek üzerine tüm markalara sunmaya başlıyoruz.

Bu arayüzlerde, Analytics, AdWords, Attribution 360, YouTube Analytics, Search Console, BigQuery, MySQL, PostgreSQL ve entegrasyonu desteklenen birçok kaynağın verilerini gerçek zamanlı entegre ederek, raporları özelleştiriyoruz. Bu şekilde dinamik raporlar, markalardan gelecek isteklere bağlı olarak sürekli geliştirilebilir ve yeni veri alanları eklenebilir şekilde oluşturuluyor.

Dinamik raporlar sayesinde e-ticaret, mağaza, dijital pazarlama, sosyal medya ve birçok veri kanalı monitör edilebilir hale gelmenin yanı sıra hızlı analiz edilebilirlik özelliğine de sahip oluyor.

Raporlar, masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, kiosklar ve akıllı televizyonlara göre ayrı ayrı özel olarak da tasarlanabilir. Özel olarak hazırlanan dashboard’lar ile verilerinize tek kaynaktan erişim sağlanıp görselleştirilerek kolayca analize hazır hale geliyor.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store