Türkiye’de E-Ticaret’in Perakende İçerisindeki Payı %3,5’a Yükseldi.

canan özkal
May 11, 2017 · 2 min read

TUSİAD’ın “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret” raporu geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. 2014 yılında yayınlanan raporun devamı niteliğindeki bu rapor için Türkiye’deki en kapsamlı e-ticaret raporu demek yanlış olmaz. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret pazarının mercek altına alındığı raporda önemli gördüğüm ve öne çıktığını düşündüğüm başlıklara bir göz atalım istedim.

TUSİAD Raporu Neler Diyor?

Önce verilerden başlayalım. Dünya genelinde perakende içerisinde e-ticaretin payı 2011 yılında %3.6 iken 2016’da bu oran %8.5’e yükselmiş, 2021’de ise %13 seviyelerini yakalaması bekleniyor.

Tüsiad Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret Raporundan

Çin’nin e-ticaret pazarındaki yükselişi devam ediyor.

Çin, geçtiğimiz yıl ilk kez Amerika’nın önüne geçerek dünya genelinde en yüksek e-ticaret hacmini gerçekleştirdi. Euromonitor tarafından hazırlanan raporda perakende içerisinde aldığı %17.1’lik pay ile de ilk sırada yerini aldı. İngiltere ise %14,9 ile ikinci sırada bulunurken, Amerika’da perakendenin içerisinde e-ticaretin payı %10.5 seviyelerinde.

Türkiye, Hindistan ile birlikte en hızlı gelişen e-ticaret pazarlarından biri.

Türkiye’ye baktığımızda ise gelişimin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye, Hindistan ile birlikte en hızlı gelişen e-ticaret pazarlarından biri durumunda. 2016 itibari ile ülkemizde e-ticaretin perakende içesinden aldığı pay %3.5’a yükseldi. Ancak 2021 itibari ile bu oranın %4.3 seviyelerinde kalacağı öngörülmüş ki bunun kötümser bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı oran için Çin’de %25, ABD ve İngiltere’de %20’ye çıkacağı öngörülüyor.

E-Ticarette itici güç organize perakende sektörü ve kobiler

Raporda da özellikle altı çiziliyor, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret pazarının büyümesinde itici güç başta organize perakende sektörü ve kobiler olacaktır. E-ticaret sektörü içerisinde perakendenin sadece %30’luk bir payı bulunuyor.

Tüsiad Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret Raporundan

Dünya genelinden farklı olarak ülkemizde e-ticaret hacminin büyük kısmı sadece online olarak hizmet veren markalar tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle geçtiğimiz yıldan buyana perakende markaları bu konuda ciddi adımlar atmaya başladı. Hem perakende sektörünün hem de kobilerin e-ticaret için giriş aşamasında olduğunu düşündüğümüzde, atılacak doğru adımlar ve teşvikler ile bu büyümenin çok üzerine çıkılabileceğine inanıyoruz. Özellikle öneriler arasında yer alan Turquality gibi bir programın oluşturulması dijital farkındalık sağlanmış markaların adımlarını atmalarında büyük destek sağlayacağını düşünüyorum. Burada markaların doğru yönlendirilmesi ve dijitalleşmenin sadece online satış sitelerinin bulunması değil tüm iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve omni-channel yaklaşımının benimsenmesi kritik önem taşıyor.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

canan özkal

Written by

e-commerce&marketing professional, coffee and cinema lover, lindy hopper ,

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store