Image for post
Image for post

UX & UI Tasarımını Yaptığımız Altınyıldız Classics E-Ticaret Sitesi Açıldı.

Positive
Positive
Aug 2, 2017 · 2 min read

Ülkemizin önde gelen erkek giyim markalarından Altınyıldız Classics e-ticaret sitesi için hazırladığımız UX & UI tasarım çalışması www.altinyildizclassics.com adresinde yayına girdi.

Projeye başlarken Altınyıldız Classics ekibinden aldığımız brief hali hazırda yayında olan sitelerinin hem tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktan hem de Altınyıldız Classics marka kimliğini yansıtmakta yetersiz olduğu yönündeydi. Özellikle artan mobil trafiğe karşı, iyi bir mobil deneyim sunulamaması ve gelen trafiğin satışa dönüştürülememesi en temel sorunlardan biri olarak dile getirildi.

Positive olarak uzun yıllardır başta perakende olmak üzere ülkemizin önde gelen markalarına UX & UI tasarımı ve e-ticaret altyapı çözümleri sunuyoruz. Son yıllarda özellikle tüketicinin dijital dönüşümü ile birlikte tüm e-ticaret altyapı çözümlerimizi Positive Omni-Channel E-ticaret Platformuna taşıyarak, çözüm ortağı olduğumuz markalara altyapının yanında dijital dönüşüm stratejilerinin belirlenmesinde de rehberlik yapıyoruz. Bu noktada Altınyızdız Classics için hazırlanan UX çalışması sadece online alışveriş değil, bir omni-channel deneyim tasarlamayı hedefledik.

Öncelikle pek çok web sitesinde olduğu gibi Altınyıldız Classics’in de trafiğinin büyük bölümü cep telefonu üzerinden gerçekleşiyordu. İyi bir omni-channel deneyimi yaratmanın ilk koşulu platform, ikinci koşulu ise “mobile first” diyerek, kullanıcıların farklı cihazlarda aynı deneyimi yaşayabilmeleri için Altınyıldız Classics sitesi hem web, hem mobil hem de tablet için responsive olarak kurguladık.

Online alışveriş deneyimini ise tüketicilerin mağazada yaşadıkları deneyime yakınsatarak hazırladık. Vitrin olarak kullandığımız ana sayfada özellikle büyük görsel ve background kullanımı en dikkat çekici özellik iken ilham yaratacak lookbok’lara da yer verdik, bu şekilde Altınyıldız Classics koleksiyonun ayırt edici özelliklerine yer verme imkanı bulduk.

Reyon yani online alışverişteki karşılığı ile kategori yapısı ise önem verdiğimiz bir diğer konu oldu. Kullanıcıların aradıkları ürün ve çeşitliliği kolayca bulmalarını sağlayacak kategori yapısı ve liste sayfalarında ürün çeşitliliğini sergilenmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan scroll yapısı ile kullanıcı deneyimi iyileştirildi. Özellikle mobil web için hazırlanan ürün görsel kullanımı ile küçük ekranda bile satın alma kararının verilmesine katkı sağlandı.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store