Postcast
Published in

Postcast

Dennis van Aalst

Postcast Cast — team

Dennis van Aalst | Photo: Krijn van Noordwijk

Dennis (1975, Rotterdam) in een notendop: het ontketenen van creativiteit om onze wereld positief te beïnvloeden.

En nu met wat meer uitleg en namedropping… Hij is een positieve change-maker die de kracht van creativiteit ontketent om een betere wereld te creëren. Als creatief en strategisch denker creëert hij positieve verandering door merken te (her)positioneren, betekenisvolle campagnes te ontwikkelen en creativiteit in te zetten voor transformaties die ertoe doen. Dennis gelooft dat elke dag een kans biedt om positieve verandering te creëren en houdt ervan om onmogelijke projecten mogelijk te maken.

Hij deed dit eerder bij bureaus als DDB en Havas Lemz, onder meer voor ANWB, Centraal Beheer, CliniClowns, Eneco, Greenchoice, IKEA, Justdiggit, NS, OV-chipkaart, Rabobank, Voedingscentrum en Volkswagen. Ook heeft hij bijgedragen aan speciale projecten zoals de Suiker Afkickkliniek voor het Diabetes Fonds, Sweetie voor Terre des Hommes en Make Friends across Religions. Deze laatste werd onderscheiden met een gouden United Nations/RFBF Global Business & Interfaith Peace Medal. Sweetie/Terre des Hommes ontving D&AD Pencils en Cannes Lions, waaronder de Grand Prix for Good.

Hij maakt deel uit van het internationale netwerk Causatives (verzameling gelijkgestemden die geloven dat verandering komt door te doen in plaats van erover te praten), voedt zijn nieuwsgierigheid met Curiosity Lab (creatief bureau voor een betere wereld) en opereert vanuit LetsHeal (onafhankelijke, non-profit denk- en doetank gericht op het beschermen van onze aarde en al haar bewoners door creatieve interventies met hoge impact). Daarnaast publiceerde hij onlangs het Jezelfhulpboek — content met wie je bent het makkelijkste zelfhulpboek dat je inspireert om jezelf te durven zijn in een wereld vol verwachtingen en verplichtingen.

Dennis (1975, Rotterdam) in a nutshell: unleashing creativity to positively impact our world.

And now with a little more explanation and namedropping… He is a positive change-maker who unleashes the power of creativity to create a better world. As a creative and strategic thinker, he creates positive change by (re)positioning brands, developing purposeful campaigns, and using creativity for purposeful transformations. Dennis believes that every day is a great day to create positive change and loves to manage impossible projects to make that happen.

He has proven his skill in these areas at agencies like DDB and Havas Lemz, working for brands including ANWB, Centraal Beheer, CliniClowns, Eneco, GoodUp, Greenchoice, IKEA, Justdiggit, NS, OV-chipkaart, Rabobank, VeiligheidNL, Voedingscentrum and Volkswagen. He has also contributed to special projects like Sugar Rehab Clinic for Diabetes Foundation, Sweetie for Terre des Hommes, and Make Friends Across Religions. The latter featured prominent religious leaders speaking up on making friends and receiving Golden United Nations/RFBF Global Business & Interfaith Peace Medal. Sweetie/Terre des Hommes was honored with D&AD Pencils and Cannes Lions, including Grand Prix for Good.

He recently published ‘Jezelfhulpboek — content met wie je bent’, the easiest self-help book that inspires you to dare to be yourself in a world full of expectations and obligations.

He is part of the international network Causatives (collection of like-minded people who believe that change comes by doing instead of talking about it), feeds his curiosity with Curiosity Lab (creative agency for a better world) and operates from LetsHeal (independent, non -profit think and act tank aimed at protecting our planet and all its inhabitants through high-impact creative interventions). In addition, he recently published Jezelfhulpboek — content met wie je bent, the easiest self-help book that inspires you to dare to be yourself in a world full of expectations and obligations.

Links:

--

--

--

Unexpected stories, for a change.

Recommended from Medium

10th Week Review From CXL Minidegree Course About CRO

The Coolest Thing that Happened to Email Marketing In Ages

Email screenshot sent with Mailmodo showing use of calendar in AMP Emails

Things to consider when you are pricing you AR Filters/Lenses on Instagram, Snapchat and Facebook.

This Blog Is About You.

LeadPal Able Chika Review with Crazy Bonuses by Able Chika — Honest Review Lead pal story Make…

How to write the perfect lead

How to Increase Donations for your Nonprofit

9 DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR BUSINESS OWNERS TO CONSIDER USING TO MARKET THEIR BUSINESS

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sensemaker

More from Medium

THE LANDFILL CHRONICLES: Lou Reed, Part 2 of Chapter 1: Conversations on Music Elevated to a State…

Brenda Billings Ridgley: Stop the Superficial, Find Deep Friendships, and Be Known by Your Tribe

Is TubeBuddy better than VidIQ?- TubeBuddy Or VidIQ? (Review)

Shelter in Place: Part Seventeen