Ĉu unu injekto sufiĉos por ĉiuj vakcinoj?

Invento de inĝenieroj de MIT povas simpligi kaj faciligi vakcinadon

Vanege
Vanege
Sep 15, 2017 · 2 min read

Oni multe vakcinas infanojn, ĉar tio plifortigas ilin kontraŭ danĝeraj malsanoj kiuj antaŭe mortigis multe da homoj. Ekzemple en Francujo, 11 vakcinoj estos devigaj por infanoj kiuj havas malpli ol 2 jaroj.

Vakcini ne estas simple. Ofte, oni bezonas injekti plurfoje, por iom post iom plifortigi la naturajn defendilojn de la homa korpo. Tio ne estas oportuna por gepatroj, kiuj devas regule viziti kuraciston por farigi enmuskolan injekton.

Sekvi planon de vakcinado estas eĉ pli malfacile por homoj kiuj loĝas en malriĉaj landoj. Tie, ili ofte ne povas regule viziti kuracistojn aŭ ne havas sufiĉan monon por tio. Rezulto estas homoj malbone protektataj.

Bonŝance, multaj teamoj laboras pri tiu problemo. Lastatempe, inĝenieroj de Massachusetts Institute of Technology inventis partiklojn, kiuj povas enhavi molekulojn, kaj kiuj malfermiĝas post preciza tempo post injekto.

La partikloj estas el PLGA, kiu estas longa molekulo bone tolerata de la homa korpo. Ju pli partiklo havas PLGA, des pli longa estas la tempo antaŭ ol la aliaj molekuloj kiuj troviĝas en la centro de la “ujo” liberiĝas.

En musoj, per partikloj de malsamaj masoj, esploristoj montris ke post unu injekto, okazis forta liberiĝo de aktivaj molekuloj post 9, 20 kaj 41 tagoj. La esploristoj ankaŭ kreis partiklojn, kiuj povas liberigi molekulojn post centoj da tagoj, do tio estas ideala por imiti sinsekvajn dozojn de vakcino.

La esploristoj nun provas tiujn partiklojn kun la aktivaj molekuloj de diversaj medikamentoj (kaj ne nur de vakcinoj). Ili bezonas scii ĉu la molekuloj restas aktivaj post longa tempo je la varmeco de la homa korpo.

Poste

Kio okazos?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store