Wykreślanie martwych spółek z KRS bez przeprowadzania likwidacji

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek jest coraz bardziej dostępna dla przedsiębiorców. Obniżane są koszty i upraszczane procedury związane założeniem spółek. Przykładowo należy podkreślić obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych wprowadzone osiem lat temu (zmiany weszły w życie 8 stycznia 2009 roku). Zmniejszono wtedy wymagany kapitał zakładowy spółki z o.o. z 50.000 zł do 5.000 zł. W ostatnich latach rozwijany jest system teleinformatyczny, który jeszcze bardziej popularyzuje zakładanie spółek z o.o. W związku z informatyzacją zmniejszyły się również koszty księgowości oraz inne koszty związane z prowadzeniem spółki.

Na skutek tych zmian coraz mniejsze przedsiębiorstwa prowadzone są w formie spółek handlowych. Sporo zakładanych obecnie spółek prowadzi działalność usługową i nie posiada żadnego znacznego majątku.

Likwidacja

Procedury związane z likwidacją spółki są jednak w dalszym ciągu przystosowane do dużych przedsiębiorstw. Efekt jest taki, że długa i kosztowna procedura jest zbyt uciążliwa dla wspólników i ci zaniechują jej przeprowadzania. Spółki potrafią latami być wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie prowadząc faktycznej działalności gospodarczej i nie składając sprawozdań finansowych. Często też w takich spółkach informacje wpisane do rejestru tj. adres siedziby czy osoby reprezentujące są już dawno nieaktualne.

Nowa możliwość

W odpowiedzi na taki stan dwa lata temu (1 stycznia 2015 roku) weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS mające na celu wyposażenie sądów rejestrowych w narzędzia do oczyszczania KRS ze spółek widmo. Zgodnie z tymi przepisami sąd rejestrowy został upoważniony do wszczynania z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wykreślenie dotyczy podmiotów, które co do zasady nie mają majątku i nie prowadzą działalności gospodarczej. Sąd musi wszcząć takie postępowanie w następujących sytuacjach:

  • spółka nie złożyła sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe,
  • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu,
  • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego spółka nie wykonała obowiązków złożenia wymaganego przepisami wniosku o wpis do rejestru lub nie złożyła wymaganych dokumentów,
  • spółka nie posiada majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
  • sąd upadłościowy stwierdzi, że są podstawy do rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji i oddalali wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzy postępowanie upadłościowe,

Sąd w toku postępowania bada, czy spółka posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Może przy tym zwrócić się o udzielenie niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych.

Istnienie niezaspokojonych zobowiązań lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W razie istnienia mienia po wykreślonej spółce przechodzi ono na Skarb Państwa z chwilą wykreślenia z rejestru.

Efekt

Jak pokazują dane statystyczne za dwa ostatnie lata zamieszczone na stronie www.coig.com.pl:

  • W 2016 r. ogłoszono rozpoczęcie 8.003 postępowań o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów zarejestrowanych w KRS, z czego ponad 90% to spółki z o.o. i 2% spółki akcyjne. W tym samym czasie likwidację ogłosiły 3.933 spółki kapitałowe.
  • W 2015 r. ogłoszono rozpoczęcie 1.895 postępowań o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i ogłoszono 3.514 likwidacji spółek kapitałowych.

Jak widać, liczba tego typu postępowań rośnie i znacznie przekracza liczbę ogłaszanych likwidacji. Świadczy to o ogromnej liczbie martwych spółek w rejestrze. Procedury likwidacji nie odpowiadają obecnym realiom, gdyż wciąż brakuje prostego sposobu rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji w analogiczny sposób do możliwości, jaka istnieje w przypadku spółek osobowych na bazie art. 67 §1 k.s.h.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.