Kan du leve for 50% af det du tjener?

Så kan du pensionere dig selv om 17 år.

En af mine absolutte favoritter indenfor privatøkonomi, er Mr. Money Mustache. Han driver en fantastisk lærerig hjemmeside med mange gode privatøkonomiske fif og råd.Han arbejdede førhen som softwareingeniør — og pensionerede sig selv som 30-årig. Det lod sig gøre, ikke fordi han vandt i lotto, solgte et firma(han var lønmodtager) eller arvede en masse penge. Men fordi han valgte leve et simplere liv, et (næsten) gældfrit liv og fremfor alt valgte at leve for færre penge. Hvordan han nærmere gør, kan du selv læse mere om på hans blog, men grundlæggende er der en ting der er hans mantra: hvis du kan spare et beløb op der svarer til 25 x din udbetalte løn, er du sikret en indkomst resten af livet, og behøver ikke spekulere på arbejdsmarkeds-pension, folkepension og så videre. Forudsat at du holder forbruget på samme niveau, som da du arbejdede og sparede op.

Besnærende.

Lad os lige kigge lidt på det en gang til: 25 x din udbetalte løn?

Jamen, vil det ikke tage mig 100 år eller deromkring ?

Nej, det vil det faktisk ikke. Renters-rente effekten er som altid, den stærkeste kraft i universet:

Opsparing i procent over tid

Med andre ord: vil du pensionere dig selv om 17 år (og har du ikke sparet noget op nu), skal du spare 50% af din udbetalte løn op.

Og sparer du ti procent op fra idag, har du 51 erhvervsaktive år foran dig.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen på Twitter eller besøg min hjemmeside for kontaktoplysninger

Kilde: http://www.mrmoneymustache.com/2012/01/13/the-shockingly-simple-math-behind-early-retirement/

Jacob Fiskers hjemmeside: http://earlyretirementextreme.com

Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Pension og økonomi

  Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade