Lev stærkt, dø…. fattig?

Måske det slet ikke er et “issue” for dig. Måske du drøner derudad med 120 km/t uden at tænke på dagen imorgen, fordi det handler om at leve nu og her. Hvilket jeg naturligvis synes du skal, men på et oplyst grundlag….

Når du stopper med at arbejde, om måske 20–25 år, tænker du så på at du har lige så mange år tilbage inden du dør? Altså 20–25 år?

Penge- og pensionspanelet har faktisk lavet en undersøgelse hvor hver tredje pensionist svarer, at de føler at de mangler penge og ville ønske de havde sparet mere/bedre op. Med andre ord: du risikerer at være på røven som pensionist.

Du bør derfor 1) overveje at finde præcis af hvad du skal bruge om året som pensionist og 2) finde ud af hvor længe din pension(og andre midler) skal forsøge dig og din familie.

Typisk livsforløb….

En ting er risikoen for at du dør eller bliver syg undervejs, altså inden du bliver pensionist. Den ligger og svinger mellem 10 og 17% afhængig af om du er mand eller kvinde. Og den risiko er grunden til vi tegner livsforsikringer og sygeforsikringer.

Men bliver du 67 år, forventes du faktisk at leve til 84 (Kilde: Danmarks Statistik). Lever du til 84, forventes du faktisk at leve til 90! Dermed er levealderen pludselig blevet en risiko. Og en risiko du bør forholde dig til, når du planlægger din pensionsopsparing.

Læg en plan

Når du lægger din plan, så inddrag alle værdier; ejendom, eventuelle aktier/obligationer og andre opsparinger. Og din eksisterende pension, hvis du har en. Når du kender tidshorisonten og inflationen, er du allerede godt på vej til at lægge en rigtig god plan:

Her var en der kunne lægge en plan. Det kneb så med at holde sig inden for loven….

Uden en plan for din pension, er det jo kun en drøm…. Du bliver mere konkret når du f.eks. ved, at 4% i inflation om året får et årligt behov på 400.000 til at blive til 800.000 om 20 år. Blot for at bevare købekraften. Det gør dig bedre i stand til at træffe beslutninger om, hvorledes du skal sammensætte din pension nu og fremover. Har du egen virksomhed er det også værd at tage med ind i planlægningen. Hvad er virksomheden værd om 10 år? 20 år? Og kan den overhovedet sælges?

Dernæst sætter du dig ned og laver den her øvelse på et stykke blankt papir, hvor den forreste del er din nuværende løn:

En enkel pensionsplan

Måske har du ikke en kapitalpension, men istedeten aldersopsparing. Eller en virksomhed. Eller en frimærkesamling eller lign. Det er fint, men det det handler om, er at du får synliggjort hvilket beløb du skal have sparet op. Et beløb du så skal klare dig for i ca. 25 år. Hvis du er rigtig god til at spare op, kan du måske pensionere dig selv meget tidligere?

Kom igang tidligt

Jo før du kommer igang, jo mindre kan du nøjes med. Eller jo større beløb når du at spare op :-))))

Starter du med at spare op til 1.000.000, tager det 20 år med 2.200 om måneden (6% rente). På 30 år kan det samme beløb spares op for godt 1.000/måneden! Vildt, ikke? (30 år med 2.200 bliver omvendt til 2.087.000!)

Du kan læse mere om pensionsopsparing i det her indlæg.

Få hjælp

Som altid er du velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker uafhængig rådgivning om pensionen. Jeg hjælper dig gerne med at lave en helt overskuelig pensionsplan — og det er billigere end du tror.

Pension og økonomi

Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Pension og økonomi

  Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade