Skær kagen rigtigt

Når arven skal fordeles

Det eneste vi med sikkerhed ved er, at alt er usikkert, sagde Voltaire. Jeg plejer nu ellers at sige, at vi kan være 100% sikre på, at vi dør engang. I min rådgivning til kunderne skaber jeg et helt klart billede af, hvem der arver og hvor meget. Og anviser en handlingsplan, som efterfølgende bruges til at gøre noget. Det giver ro i maven!

For nogle måneder siden havde jeg et møde med Pia og Peter(Det hedder de ikke, men lad os kalde dem det i følgende eksempel). Pia og Peter er ikke gift, bor i hus og har et fælles barn. Derudover har de hver især et barn, fra tidligere forhold. Derfor havde de også været så fornuftige at lave et testamente, der begunstigede den anden mest muligt. De har en del friværdi i huset, og gode pensionsordninger der udbetaler pæne summer ved dødsfald.

Da jeg gjorde deres værdier op — inkl. det de hver især stod tilbage med, hvis den anden døde, viste udregningen følgende billede:

Situation ved dødsfald FØR vi har drøftet bolig

Hver især skal de udrede hhv. 216.000 og 265.000 til børnene. Når forsikringsudbetalingerne tikker ind på kontoen, er der et overskud til hver på 1.734.000 (til Pia hvis Peter dør) og 935.000 (til Peter hvis Pia dør). Det er jo umiddelbart fint.

Men hvad med huslejen, huset? Den store post i budgettet. I forhold til situationen ved dødsfald er der et spørgsmål jeg altid stiller; bliver du boende i huset, eller sælger du?

For Peters vedkommende var sagen klar nok. Han ville ikke blive boende i det 250 kvm store hus. Pia derimod, hun ville gerne blive boende, mest for at bevare de trygge rammer for deres fælles datter på 14.

Det betød et lidt andet billede:

Situationen ved dødsfald, EFTER vi har talt om ønsker for bolig

Som det ses af ovenstående, så mangler Pia nu faktisk 1.080.000, hvis hun vil betale gælden ud i huset (nødvendigt, eftersom hun kun ville kunne sidde tilbage på en indtægt, hvis huset er gældfrit). Peter derimod, ville jo sælge, og kan derfor flytte derfra med et overskud til at købe ny (og mindre?) bolig for.

Problemet med den “manglende likviditet”, i tilfælde af Peters død, løste vi ved at forhøje hans dækning på hans firmapension. En forholdsvis billig løsning, hvor den største udfordring var de helbredsoplysninger han som 47-årig skulle afgive. Det viste sig ikke at være noget problem. Han fik ovenikøbet vished for, at han var helt rask, og samlet set fik begge to fuldstændig “ro på bagsmækken” :-)

Vil du også gerne have fuld vished, over hvordan kagen skal skæres, hvis en af jer dør? Så kontakt mig på 60 12 57 06 — jeg hjælper og rådgiver dig gerne.

Jesper Dahl Jeppesen er en uafhængig økonomisk rådgiver, der kan hjælpe dig med din økonomi. Han er på Twitter, og har arbejdet i den finansielle sektor siden 1994. Han tror selv på, at han ved alt om forsikringer og pensioner, opsparing og skattefradrag. Budgetlægning og privatøkonomi er en nørdet interesse han har. Elsker gadgets, sprød software og marathonløb.

Pension og økonomi

Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Pension og økonomi

  Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade