Vil du på SU igen?

Læs videre og få råd til hvordan du undgår det

Jeg har gennemført omkring 4.000 rådgivningssamtaler siden 1994. Rigtig mange af dem har handlet om livsforsikringer, arv og pensionsopsparing. Hvad angår pension og pensionsopsparing, hører jeg rigtig mange udtalelser fra kunderne. De to ting jeg oftest hører er:

Jeg kan godt klare mig for meget mindre, når jeg går på pension

og:

Jeg venter med at starte på opsparingen til mit seniorliv, til når jeg er blevet lidt ældre, så har jeg bedre råd.

Til det spørger jeg altid til kunden: Vil du høre hvorfor du tager fejl ?

For at tage det første først:

Jeg kan godt klare mig for meget mindre, når jeg går på pension

Hvorfor har 30% så ondt i økonomien som seniorer ? (Undersøgelse: Penge & PensionsPanelet, oktober 2011) Svar: Når du går på pension, tror du måske at dit forbrug falder. Det gør det sjældent. Mere tid til at rejse, dyrke fritidsinteresser, være noget for familie, børn og måske børnebørn, gaver, fortsat vedligehold på hus eller køb af ny ejerlejlighed, (fortsæt selv listen)— alle disse ting er med til at skabe det samme eller øget forbrug. Men den største ubekendte er, at vi lever længere. Vi skal populært sagt have penge til rådighed i en længere årrække, typisk 20-22 år fra vi stopper med at arbejde.

En god tommelfingerregel er, at du ca. skal regne med 80% af din slutløn, det kan du klare dig så nogenlunde for. Så er dit forbrug stort set uændret. Er folkepension og ATP ca. 90.000, så har jeg prøvet at vise her, hvad det er der mangler (det røde felt med spørgsmålet):

Hvis du kun har folkepension og ATP når du stopper med at arbejde, så ender du populært sagt “på SU igen” — og du kan godt huske hvordan spaghetti og ketchup smagte, ikke?

Det andet argument for IKKE at starte pensionsopsparing op er:

Jeg venter med at starte på opsparingen til mit seniorliv, til jeg er blevet lidt ældre, så har jeg bedre råd.

Hvorfor er det lige at det ikke passer? Jo, det skal jeg sige dig. Jo før du starter med at spare op til pension, jo mindre kan du nøjes med at sætte til side hver måned/år. Se engang her:

Renters-rente-effekten betyder jo altså, at den unge pensionsopsparer kan nøjes med langt mindre, netop fordi hun starter tidligt og dermed sparer op i længere tid. Der er så måske ovenikøbet plads til at hive nogle år ud af kalenderen, tage på jordomrejse, og starte op igen efter et par års pause?

Er du 55 år, og først starter med at spare op til pension der, skal der immervæk kastes en hel del penge ind på pensionskontoen hver måned, ikke?

Hvad skal der til for at undgå spaghetti og ketchup som pensionist?

Der er masser af muligheder for at undgå at lige den menu (så godt smagte det heller ikke, vel?). Men det kræver to ting: 1) en plan, og 2) action.

Få skåret igennem alt bull-shittet og få svar på, om du skal spare op i hus, pension, aktier, firma(hvis du er selvstændig) eller noget helt andet. For uden en plan, ingen action. Frem for alt — kom igang nu.

Jeg hjælper dig gerne med en pensionsplan. Kontakt mig på mail eller Twitter.

Pension og økonomi

Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Pension og økonomi

  Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade