Akar Sumset
Nov 9, 2017 · 2 min read
Agile Days Istanbul

Ürün insanlarının en çok haşır neşir olduğu konuların başında malum Agile var. Open Agile Turkey uluslararası seviyede bir Agile etkinliği yapacak İstanbul’da. Biz de ürün insanlarının böyle faydalı bir etkinlikten haberdar olması için basın bültenlerini paylaşıyoruz. Sizin de ürün insanları ile paylaşılmasını faydalı bulduğunuz etkinlikler var ise lütfen bize producttankist (at) gmail.com üzerinden ulaşın.


Agile Days Istanbul — 12.04.18

Agile Days Istanbul,“Agile Leadership ana teması ile katılımcılarını bekliyor.

İlki,12 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek olan “Agile Days Istanbul” etkinliği Radisson Blu Şişli Hotel’de gerçekleştirilecektir. Türkiye ve çevre ülkelerdeki kurumların çevikleşme çabalarına destek olmak üzere alanında uzman
ve deneyim sahibi konuşmacıların, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracağı, yeni bakış açıları kazanmalarını sağlayacağı “Agile Days İstanbul”’un ana teması, daha önce açık oylama ile belirlenen,“Agile Leadership”, alt temalar ise“Agile for Non-IT teams” ve “IT Agility” olacaktır.

Dünyanın En iyi 100 Liderlik Konuşmacılarından Birisi Seçilen, Management 3.0'ın Kurucusu Jurgen Apello da Konuşmacılar Arasında

Etkinliğin iki ana konuşmacısından biri, Agile dünyasında en etkileyici ilk 10 kişi arasına girmiş, dünyanın “En iyi 100 Liderlik Konuşmacıları”ndan ve “Management” konusunda ilk 40'ta gösterilen Jurgen Apello’dur. Diğer ana konuşmacı ise çevik yazılım geliştirmenin fikir babası, yazılım geliştirme mühendisliği ve yönetimi konularında 9 adet kitabın yazarı, yaşayan efsane Tom Gilb’dir.

“Agile Days İstanbul”a konuşmacı olarak katılacak alanında uzman profesyonellerden bazıları ise;

Borusan Otomotiv, Ziraat Teknoloji, Hepsiburada.com, Tofaş Otomobil, Turkcell, B/S/H Türkiye, Türk Telekom gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumlarındaki tecrübe ve bilgilerini paylaşacaklardır. Aynı zamanda; farklı ülkelerde çalışmalarına devam eden “Executive & Agile Leadership Coach” İlker Demirel, Enterprise Agile Coach Mia Kolmodin ve CST Agile Coach Joanne Perold da “Agile Days İstanbul”’da Agile Dönüşüm süreçlerini, karşılaştıkları sorunları, ortaya çıkan problemleri nasıl aştıklarını katılımcılarla paylaşacaklar.

Günümüzde yazılım dünyası dışında da büyük ilgi ile takip edilen Agile yaklaşım ve pratikleri ile ilgilenen herkes “Agile Days Istanbul” biletlerini etkinlik web sitesinden temin edebilir.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akar Sumset

Written by

Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade