Geliştiriciler ve UX Designerlar Hakkında Bir Araştırma (1. Bölüm)

Pelinsu Pelit
Sep 26, 2018 · 4 min read

Geçen aylarda Cem Özsezgin ile farklı sektörlerdeki teknoloji odaklı firmalarda geliştirici ve UX tasarımcısı ilişkisini irdeleyen bir araştırma yaptık. Araştırma, öncelikle UX tasarımcısı ve yazılımcılarla birebir görüşmelerle başladı, ardından da çıkan bulguları sınıflandıracak bir anket çalışması ile tamamladık.

Araştırmada cevabını aradığımız sorular ;

 • Projelerde hangi durumlarda keyifler kaçıyor?
 • Birbirimizin ne yaptığını biliyor muyuz?
 • Birbirimizi anlıyor muyuz?
 • Birbirimizin işini kolaylaştırıyor muyuz?
 • Ürün geliştirme süresince yaşanan zorlukların sebepleri neler?

Araştırmaya katılanların özellikleri;

Farklı şirketlerden 68 kişi ile birebir görüşme ve anket yapılmıştır

Araştırmada çıkan bulguları özetlediğimizde çıkan tablo;

Farklı şirketlerden 68 kişi ile birebir görüşme ve anket yapılmıştır

Anket sonuçlarına biraz daha derinlemesine baktığımızda iki meslek grubundan katılımcıların ortak sorunları, istek, beklenti ve eksiklikleri 4 ana başlıkta gruplanıyor.

 • Zamanlama ve Kaynak
 • Üretim Sırasında İletişim
 • Yol Haritası
 • Kişisel Gelişim

Zamanlama ve Kaynak

Deadline baskısı

Kullanıcı araştırmalarına ayrılan zamanın yetersiz kalması

UX tasarımcısının projenin hepsini tamamlamaması ve bazı sayfaları, arayüz kararlarını geliştiricinin hayaline bırakması

“Tasarım oluşturma sürecinde, herkes tamam budur dedikten sonra sürekli kararlar değişebiliyor. Son dakikada olan değişimler customize modüllerden kaçınıp, hazır modüller üzerinden gitmemize neden oluyor. Çünkü yeterli zamanımız olmuyor.” Bi Geliştirici

“Yazılım başladıktan sonra gereksinimler değişebiliyor. Zaman baskısı oluyor. Bazı kararları tasarımdan çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bunlara çözüm önerim deadline belirlenirken yazılımcının tasarımı tam olarak görüp ondan sonra zaman planı çıkarılması. Tasarımla yazılımın daha yakın çalışması..”Bi Geliştirici

Üretim Sırasında İletişim

Geliştiricilerin, UX tasarımcılarına sormadan karar alıp uygulaması

Geliştiricilerin kullanıcı araştırmaları sonuçlarını ve bazı stratejik kararlarının nedenlerini bilmemesi

Farklı şirketlerden 68 kişi ile birebir görüşme ve anket yapılmıştır

“Yazılım ekibi tasarım ekibiyle daha yakın olmalı. Yazılımcı sadece operatör gibi neyi neden yaptığını anlamadan kodlamaya başlamamalı.” Bi UX Tasarımcısı

“Canlıya çıkmadan önce ürünü her zaman, önceden görmemiz mümkün olmayabiliyor. Testçilerimiz kullanıcı odaklı değil de fonksiyon odaklı test yapıyorlar. Sonraki süreçte yanlışları kapamak için tekrar uğraştığımız oluyor.” Bi UX Tasarımcısı

“İşim gereği müşteri tarafındayım ve müşterilerinin acısını hissediyorum. Ama bu duygu yazılımcıya geçmiyor. O yüzden bütünsel bakmakta sıkıntı yaşayanlar oluyor.” Bi UX Tasarımcısı

“Hiç kullanılabilirlik testi izlemedim. Animasyon ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkiyi öğrenmek isterdim.” Bi Geliştirici

Yol Haritası

Proje devam ederken gelen revizyonların büyük yapısal değişim gerektirmesi

Ürünle ilgili kararlarda geliştiricinin ve UX tasarımcısının fikirlerinin alınmaması

Ürün ile ilgili gereksinimlerin ve yol haritasının net olmaması

“Tasarım geliştirilirken yanınızda pair bir analist olması süreci daha iyi yapıyor. Sürekli olması zor belki ama belli minestormlarda beraber çalışılması olumlu olur.” Bi UX Tasarımcısı

Kişisel Gelişim

Teknik zorunluluklar bilinmeden tasarım yapılması

UX tasarımcısının teknik olarak hatalı doküman teslim etmesi

“ Projede bir bakıyorsun gelen field’lar ile tasarımdaki fieldlar uymuyor. Backend - pm pm - tasarımcı arasındaki bir iletişim eksikliği oluyor. Sorun Frontend’te patlıyor.”Bi Geliştirici

“Tasarım tam gelsin diye tasarımcının başında bekliyordum. Tam istediğim gibi yapsın diye. Boşluk olaylarına çok takılıyorum. Hepsine özel kod yazmak istemiyorum. Beş elementin var beşinde de farklı margin padding var ise sıkıntı.”Bi Geliştirici

“Tek dil kullanmayı becerememek, bir ürünün her bir sayfasını ayrı yük haline getiriyor.”Bi Geliştirici

Çok temelden bir bakış açısıyla, birlikte çalışırken empatik yaklaşımımızı arttırırsak, sorunların çoğunu çözülebiliriz gibi duruyor.

Özellikle farklı disiplinlerin bir arada, verimli çalışması ile ilgili aşağıdaki kitap oldukça başarılı tavsiye edilir.

Kitap Ne Diyor?

 • Zamanınızın bir kısmını iş arkadaşlarınızı dinleyerek geçirin.
 • Paydaşların ve müşterilerin kaygılarını önden öğrenin.
 • Geliştirdiğiniz empati ile bir arı gibi davranın.
 • Her kararın ve isteğin arkasındaki mantığı ve amacı sorgulayın. Böylece daha iyi destekleyip kendi uzmanlığınızla yardımcı olursunuz.
 • Anlamak ve geliştirmek için tartışın. Kendinizi savunmak ya da isteğinizi kabul ettirmek için değil.

Konuyu ve çözüm önerilerini biraz daha derinlemesine bir sonraki yazıda ele alacağız. Ortak karar almayı kolaylaştıracak, tüm paydaşları aynı noktada tutacak, Tasarım yorumlama toplantıları (design review) nasıl verimli yapılır? konusunu Cem Özsezgin’in kaleminden okuyacağız.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Thanks to Akar Sumset

Pelinsu Pelit

Written by

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade