Nasıl Ürün Yöneticisi Olunur?

Muharrem Derinkök
Sep 16, 2017 · 4 min read
Photo by Giu Vicente on Unsplash

Bir teknoloji şirketinde üstlenilebilecek en “cool”, en zor ve en çok yanlış anlaşılan rollerden biri olarak Ürün Yöneticiliği, şirketten şirkete çok değişmekle birlikte, bence, fikir seviyesindeki bir ürünü, elle tutulur bir ürüne çevirmek için kod yazmak dışındaki her şeyi yapmak anlamına geliyor.

Bu kadar kapsamlı bir görev tanımında başarılı olmak için ise geniş bir yetenek setine ihtiyaç var. Bu yetenek seti yıllar içerisinde yöntemler, pazarlar ve teknolojiler ve en önemlisi şirketin büyüklüğü ve organizasyonu değiştikçe çok hızlı değişiyor. Bu yüzden Insider’da ürün yönetimi takımımızı (ve aslında bütün takımları) “karakteri işe al, yeteneği geliştir” mantığıyla büyütmeye çalışıyoruz.

Temel olarak bir adayda aradığımız özellikler;

 • Değer ve etki yaratma iştahı ve motivasyonu
 • Achiever (başaran kişi) yaklaşımı
 • Analitik zeka ve açık iletişim
 • Takım arkadaşlarını, yarattığı ürünü ve müşterilerini önemseyen bakış açısı.

Bu karakteristikler, oldukça klişe gözükse de işe alım sürecimizde her birine özel görüşmeler, sorular ve vaka çalışmaları ile değerlendiriliyor. Şimdiye kadar oldukça iyi çalıştığını, takımımızın kalitesine, uyumuna ve beraber çıkardığı işlere bakarak söyleyebilirim.

Insider Ürün Yönetimi Takımı’nın temel değerleri

Takıma doğru karakterde bir arkadaşı bulup kattığımız andan itibaren, kapsamlı bir oryantasyon ve eğitim süreci başlıyor. Bu süreç, senior ve junior arkadaşlar için farklılık göstermekle birlikte, bu yazıda ilk ürün yöneticiliği deneyimini Insider’da yaşayacak olan arkadaşlar için oluşturduğumuz oryantasyon programından örnekler paylaşacağım.

Bir ürün yöneticisinin ürünüyle ilişkisi, bir annenin evladını sahiplenmesi gibi. Dolayısıyla sorumluluklar bitmiyor :) Biz yine de temel sorumluluklarımızı üç ana başlık altında topladık:

Insider’da bir ürün yöneticisinin temel sorumlulukları

Tablodan da anlaşılabileceği üzere, ürün yönetimi organizasyonumuzu ürünler bazında olabildiğince dikey oluşturduk. Yani, Product Owner / Product Manager / Project Manager / Program Manager / Business Analyst gibi yatay ayrımlar yapmaktansa, ürünün çok daha küçük bir parçasının bütün sorumluluğunu tek bir ürün yöneticisine vermeyi tercih ettik. Böylece hem ürün yöneticilerinin karar alma alanını ve hızını, hem de kendi ürünlerine olan hakimiyetlerini artırmayı hedefledik.

Insider Associate Product Manager Programı:

İlk ürün yönetimi deneyimini global ölçekte ürün geliştiren ve hızlı hareket eden bir startupta yaşamak oldukça öğretici bir deneyim. Zaman içerisinde her yeni arkadaşımızın katkıda bulunması ile gelişen bir oryantasyon ve eğitim programımız var. İçeriği yine, üç ana başlıktan oluşuyor:

 • Kendi kendine öğrenme: Bütün ekibin süzgecinden geçerek oluşmuş bir video, blog ve kitap listesinin, belli bir zaman planı dahilinde okunması/izlenmesi
 • Yüz yüze eğitimler: Deneyimli ürün yöneticisi arkadaşlarımızdan ve diğer departmanların direktörlerinden “Insider PM Academy” başlığı altında topladığımız eğitimler.
 • Deneyimleme: Gerçek iş üzerinde öğrenme ve geri bildirim.

Kendi kendine öğrenme:

Genel startup ve ürün yönetimi konseptlerinin, kullandığımız tekniklerin, en iyi kaynaklardan öğrenilmesi için aşağıdaki kaynakları kullanıyoruz: (Maalesef tamamı İngilizce)

Ben Horowitz — Good Product Manager / Bad Product Manager

Ken Norton — What to Do in Your First 30 Days

Russ Heddleston — What does a product manager at Facebook do?

Roman Pichler — Product Vision Board

Hiten Shah — Feature Creep Isn’t the Real Problem

Jason Fried — How we structure our work and teams at Basecamp

Mark Suster — One of the Biggest Mistakes Enterprise Startups Make

Tomasz Tunguz — My Algorithm Is Better Than Yours

Stephan van Rooden — Product Backlog Refinement

Ben Horowitz — The Hard Thing About Hard Things

Eric Schmidt — How Google Works

W. Chan Kim — Blue Ocean Strategy

Eliyahu M. Goldratt — The Goal: A Process of Ongoing Improvement

Intercom — Product Management

Intercom — Jobs-to-be-Done

Scrum Guide

Sam Altman — How to Start a Startup

Spotify Engineering Culture

Universal Principles of Design — Lynda

Product Management Foundations — Lynda

Yüz yüze eğitimler

Tamamı oryantasyon dahilinde olmasa da, PM Academy kapsamında verdiğimiz eğitimlerin başlıkları aşağıdaki gibi. Link veremiyorum maalesef, yüz yüze olduğu için içerğini görebilmek için Insider’da işe başlamanız gerekiyor :)

 • PMT (Product Management Team) Culture: Ekibimizin kültürünü ve iş yapış şeklini anlattığımız ve tartıştığımız eğitim.
 • How to do Go-to-Market: Saha ve pazarlama ekipleri ile nasıl işbirliği yapılacağını anlattığımız eğitim.
 • How to Write User Stories: Yazılım geliştiriciler ile yazılı iletişim kurma yöntemimizin anlatıldığı eğitim.
 • How to Create Product Roadmaps: Bütün paydaşları dahil ederek nasıl fikir değerlendirme ve önceliklendirme yaptığımızı anlattığımız eğitim.
 • How we leverage Scrum/Kanban: Hangi ekipte nasıl ve ne amaçla Scrum ve Kanban uygulandığını anlattığımız eğitim.
 • Focusing on the sales force and customers: “Müşteri Deneyimi ve Satış ekiplerinden nasıl geri bildirim almalı ve değerlendirmeliyiz?” sorusunu cevapladığımız eğitim.
 • Enterprise Sales: Mühendislik dahil bütün departmanların aldığı, satış eğitimi.
 • Assertiveness: Zor durumlarda agresifleşmeden sonuç alma yöntemlerini tartıştığımız eğitim.

Deneyimleme

Bu kadar okuma ve eğitime paralel olarak, işin asıl öğrenilmesi, gerçekten o işi yaparak gerçekleşiyor.

Oryantasyon programının belli bir kısmı tamamlandıktan sonra, bir veya birkaç ürün için yukarıda belirttiğim üç ana sorumluluk alanından birini, eğitim sürecindeki arkadaşımıza devrediyoruz. Örneğin, fikir, araştırma ve geliştirmesi bitmiş bir ürünün sahaya indirilmesi sürecinin tamamen yönetilmesi. Veya, ürünün bir sonraki iterasyonunun araştırma ve geliştirme aşamalarının sahiplenilmesi.

Deneyimleme sürecindeki en önemli aktivitemiz ise takım yöneticisinin veya paydaşların, gelişim alanları üzerine verdiği geri bildirimler. Bu geri bildirimleri bire bir toplantılarımızda konuşarak ve performans hedeflerinde büyükçe bir bölümü kişisel gelişime ayırarak, aksiyonlandırıyoruz.

Sürecin sonunda ise hedefimiz, bir scrum ekibinin ve ürünün bütün sorumluluğunu, yeni arkadaşımıza devretmiş olmak.

Her gün hep beraber yeni bir şey öğrendiğimiz bu süreçle ilgili sorularınız, yorumlarınız, eleştirileriniz varsa aşağıya yorum bırakmaya, ofisimizde bir kahve içmeye, ProductTank meetuplarında ve Slack grubunda buluşmaya bekleriz.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Muharrem Derinkök

Written by

Co-founder & VP, Product @useinsider

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade