Akar Sumset
Mar 2, 2018 · 3 min read
Kim demiş Türklerle networking zor diye?

Dün (1 Mart 2018, Perşembe), soğuk hava, Perşembe akşamı yorgunluğu, Fenerbahçe Beşiktaş maçı demeden bizle hem eğlenen hem öğrenen tüm ürün insanlarına teşekkür ediyoruz. Konfor alanlarını zorlayan networking aksiyonumuza tahminimizin de ötesinde bir ilgi ile katıldıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ayrıca ikinci meetup’ımıza da ev sahipliği yapan KWORKS’ün harika ekibine de teşekkür ediyoruz.

Meetup Notları

ProductTank Hakkında

ProductTank Hakkında

Sunumlar klasik ProductTank tanıtımı ile başladı. ProductTank’in kuruluş hikayesi, bugünü ve İstanbul organizasyonunun yapısı anlatıldı.

Kullanılabilirlik Testi ve Yaşanmışlıklar — Özge Sevindir

Özge Sevindir — Kullanılabilirlik Testi ve Yaşanmışlıklar

UX Services’ta Senior Researcher & UX Designer olarak çalışan Özge bize çalıştığı 70'ten fazla projede elde ettiği tecrübeleri çok eğlenceli bir sunumla anlattı.

  • Test türleri ve tanımları, kullanılabilirlik tanımı, empati kurma yöntemleri, testler sırasında dikkat edilmesi gerekenler, kullanılabilirlik mitleri gibi konular ile başlayan sunumun devamında ise tecrübe aktarımı ve ipuçlarına yer verildi.
  • Özge, “Yaşanmışlıklar” ismini verdiği diğer bölümde kendi yaptığı testler sırasında karşılaştığı sorunları ve zaman içinde bunları nasıl çözdüğünü anlattı. Son derece keyifli ve bir o kadar da öğretici bir bölümdü. İlk değindiği konu kullanıcıların yarattığı sorunlar ve bunlara karşı çözüm önerileri oldu. Bu bölümde test yapmayı meslek edinmiş kullanıcılardan, asıl işi tasarım olan kullanıcılara, çok acelesi olup da testi geçiştiren kullanıcılardan, gündelik muhabbet ihtiyacını gidermek isteyen kullanıcılara dek birçok sorun ile nasıl başa çıkılacağını anlattı.
  • Yaşanmışlıkların ikinci kısmında ise bağlamsal “challenge’lar”dan bahsetti Özge. Bu bölümde laboratuar testlerinin yarattığı sorunlar, sokağa çıkıldığında başımıza gelebilecekler, kafe testlerindeki olası problemler ve çözüm önerilerini dinledik.
  • Sunumun kalanında ise testlerde kullanılan ürünlerin yeterince stabil olmaması ve hatta çalışmaması durumunda yapılabilecekler, test analizlerinin nasıl videoyu yazıya çevirmekten öteye taşınabileceği ve test sonuçlarının sunumunda izlenmesi faydalı yollardan bahsedildi.

Hem teorik hem de taktiksel açıdan son derece doyurucu bir sunumdu. Her test faaliyeti öncesi bir kere izlemenizi tavsiye ederiz :)

Networking Arası

İlk meetup’tan gelen geribildirimler ışığında bu kez sunum sayısını 2'ye düşürüp networking arasını uzun tuttuk. Ancak sadece uzun tutmakla kalmayıp ufak bir yönlendirme de yaptık. Sonuç tek kelime ile muhteşem oldu. Arayı bitirip sunumlara dönmekte zorlandık. Güzel bir zorluk tabi.

Peki Bu Bilgiyi Gerçek Hayatta Nasıl Kullanacağız ?— Akar Şümşet

Akar Şümşet — Peki Bu Bilgiyi Gerçek Hayatta Nasıl Kullanacağız?
  • Invertiv’in kurucusu Akar Şümşet sunumuna ürünlerin kompleks doğalarını ve bu doğa gereği kaçınılmaz bir belirsizlik içinde olduğumuzu anlatarak başladı.
  • Ardından bu komplekslikle başa çıkmak için ürünün asli amacına dönerek geliştirdiği framework’ten bahsetti. Ürünün asli amacının“müşteriler ve ürünü geliştiren firmalar için istenen sonuçları sağlamak” olduğu fikrinden yola çıkarak framework içinde MVP, Jobs To Be Done, Agile, Scrum gibi araçları nasıl kullandığını anlatan Akar konuşmasının büyük bölümünü uygulamalara ayırdı.
  • Framework’ünün her bir parçası için birer uygulama yaptıran Akar Şümşet, sunumunu “…ürün geliştirme doğası gereği sürekli belirsizlikler içerir ve bu sebeple de asla bir metot, araç, framework tek başına çözüm olamaz. Bu sorunu çözmenin en temel şartı iletişim, işbirliği ve keyifli çalışmaktır. Ancak bunlar mevcutsa araçlar, framework’ler, metotlar işimize yarar.” minvalindeki sözleri ile bitirdi.

Bir sonraki etkinliği kaçırmamak için bizi Meetup’tan takip edin.

Bize destek olmak için producttankist@gmail.com adresine yazın.

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen alkışlayın ki daha çok insana ulaşalım.

(Not: Sunumları en kısa sürede Slideshare hesabımıza ekleyip burayı güncelleyeceğiz.)

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akar Sumset

Written by

Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade