Akar Sumset
Jul 30, 2018 · 2 min read

27 Temmuz Cuma akşamı, yağış ve Cuma yorgunluğuna rağmen Erman Taylan, Yavuz Çingitaş ve Baran Gürcan’ın ufuk açıcı sunumlarını dinlemek üzere bize katılan tüm ürün insanlarına teşekkürler.

Bize bir kez daha ev sahipliği yapan KWORKS’ün harika ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Meetup Notları

ProductTank Hakkında

ProductTank Hakkında

Sunumlar klasik ProductTank tanıtımı ile başladı. ProductTank’in kuruluş hikayesi, bugünü ve İstanbul organizasyonunun yapısı anlatıldı. Bu meetup’ta mikrofonun azizliğine uğradığımız için geçen meeetup’taki tanıtım videosunu tekrar paylaşıyoruz.

İhtiyaçların Ürününü Yaratmak — Yavuz Çingitaş & Baran Gürcan

Yavuz ve Baran, Alle Hamile, Kale Bende ve Girişimciye Dönüş ürünlerini geliştirmelerinde Design Thinking’i nasıl kullandıklarını ve neler öğrendiklerini anlattılar.

Sunuma Slideshare hesabımızdan erişebilirsiniz.

Yavuz ve Baran’dan Design Thinking uygulama örnekleri dinledik.

Networking Arası

Yine derin sohbetlere önayak olan, keyifli bir networking arası oldu. Bu networking aralarında tanışan kişilerin kurdukları işbirliklerini duydukça daha da fazla keyif alıyoruz bu aralardan.


Blockchain Hayatımızda Neleri Değiştirecek? — Erman Taylan

Koçfinans’ın Dijital Dönüşüm ve İnovasyon yöneticisi Erman Taylan, özel ilgi alanı olan Blockchain’in hayatımızı nasıl değiştirmeye başladığını örnekleriyle anlattı.

Sunuma Slideshare hesabımızdan erişebilirsiniz.

Sürpriz Girişimci Sunumu

Etkinliğe katılan bir girişimci arkadaşımız, etkinlik sonunda girişimini anlatmak istedi. Biz de keyifle dinledik. Gelecek meetup’larda benzer şekilde girişimlere yer vermeyi planlıyoruz. Girişiminizi Türkiye’nin en büyük ürün yönetimi topluluğuna tanıtmak isterseniz bize ulaşın.

Sürpriz girişimci sunumu

Bir sonraki etkinliği kaçırmamak için bizi Meetup’tan takip edin.

Bize destek olmak için producttankist@gmail.com adresine yazın.

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen alkışlayın ki daha çok insana ulaşalım.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akar Sumset

Written by

Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade