Akar Sumset
Jul 25, 2018 · 1 min read

Merhaba Ürün İnsanları,

Bu Cuma, Erman Taylan, Yavuz Çingitaş ve Baran Gürcan ile KWORKS’teyiz. Blockchain ile ürünler nasıl değişecek ve ürün geliştirmede design thinking nasıl kullanılır üzerine konuşuyoruz. Tüm ürün insanlarını bekleriz.

ADRES: https://goo.gl/maps/p5D3ACRspdS2

KAYIT: https://www.meetup.com/ProductTank-Istanbul/events/252230391/

Görüşmek üzere,

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akar Sumset

Written by

Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade