Akar Sumset
May 25, 2018 · 4 min read

8 yıl önce Martin Eriksson’ın bir barın arka odasında 30 ürün insanını bir araya getirmesiyle başlayan ve 8 yıl sonra 150'den fazla şehirde 150.000'den fazla kişiye ulaşan bir topluluğa dönüşen ProductTank’in 8. doğumgününü World Product Day etkinliği ile kutladık. World Product Day ismine yaraşır bir şekilde 90 şehir 43 ülke ve 20 saat dilimine yayılan bir maraton şeklinde kutlandı.

İstanbul ekibi olarak biz de ATÖLYE işbirliği ve Insider sponsorluğunda bu global maratona katıldık. Bu özel günde özel bir içerik sunmak amacıyla ürün insanı olmanın ne demek olduğu, nasıl sorumluluklar ve yetenekler gerektirdiği, avantajları ve dezavantajları üzerine bir panel gerçekleştirdik. IBM iX’te UX Designer olarak çalışan bilge, Insider’ın kurucu ortaklarından Muharrem Derinkök ve Mynet’te CPO olarak çalışan Fuat Şeker, INVERTIV’in kurucusu Akar Sumset’in moderatörlüğünde yaklaşık bir saat boyunca ürün geliştirme, deneyim tasarımı, ürün yönetimi, ürün insanı olmanın gerektirdikleri ve getirileri üzerine keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.

Panelden Notlar

Çokça güldük, evet.

Ürün İnsanı Kimdir? Ne Yapar?

 • Ürün insanı olmak demek problemi anlamak, çözümü için gerekenleri belirlemek ve bilgi, ikna, liderlik, iletişim yetenekleri ile çözümü üretecek ekibi organize etmek demek.
 • Bu çerçevede bakıldığında ürün insanları, ister ürün yöneticisi, ister iş analisti, ister metin yazarı olsun, tasarım temelinde birleşiyorlar.
 • Ürün insanlarının sorumlulukları hem firmanın hem de müşterilerin istedikleri sonuçlara erişmesini sağlamaktır. Ancak bu dengeyi gözetirken müşterilerin sesi olmak da onlara düşer çünkü onların dışında bu görevi üstlenecek pek kimse yoktur.
 • Strateji ile başlayan tasarımın gerçekten doğru bir şekilde hayata geçirilmesi de yine ürün insanlarının temel sorumluluklarındandır. Bu sebeple diğer tüm ekipleri organize eden, hizmetkar lider durumuna yakın bir çalışma biçimleri vardır.
 • Böyle karmaşık bir işi yapabilmek için; analitik düşünme, problem tanımlama ve çözme, merak, yaratıcılık, karar verme ve sorumluluk alma yetilerini sürekli öğrenmeyle birleştirmek gerekir.

Tasarım ve Ürün İlişkisi

 • Müşterinin sesi olmak için ürün insanlarının stratejik kararların alındığı masalarda oturması şart çünkü tasarım bu seviyeden başlar.
 • Tasarım dediğimiz şey sadece akış veya arayüz tasarlamaktan ibaret değildir. Müşteriyi ve firmayı hedeflerine ulaştıracak iş modelinin ne olduğunun belirlenmesinden başlayan bir süreçtir tasarım.
 • Dijital ürünler sürekli ve anlık bir şekilde kullanım verisi ve müşteri geribildirimi elde etmeyi sağladığından tasarımcılar için bambaşka olasılıklar sunar. Ancak bununla birlikte veri içinde kaybolma, sayısal veriyi aşırı yüceltme ve sözel veriyi göz ardı etme gibi sorunlar ile karşı karşıya kalıyoruz.
 • Burada hangi tür verinin ne amaçla kullanılması gerektiğini bilmek gerekir. Ve aynı zamanda bu iki veri türünün birbirini nasıl tamamlayacağını da anlamak gerekir. Sayısal veriye erişmek için fikirlerin test edilmesine imkan vermek son derece değerlidir.

Ürün İnsanı Olmanın Keyifli Yanları ve Geleceği

 • Ürün insanı olmak sürekli bir belirsizlik, karmaşıklık ve sorun çözme hali olarak göründüğünden nasıl keyifli olduğunu ve fayda sağladığını anlamak çok da kolay değil.
 • Ancak dijital şirketlerde işin merkezinde ürün olduğu için büyük bir öğrenim elde eder ürün insanları. Bu öğrenimler uzun vadede hem şirket içinde hem de kendi işlerini kurmada ürün insanlarına avantaj sağlayabilir.
 • Ürün insanlarının en çok keyif aldığı durumlar genellikle ürünlerinin yarattığı değer ve problem çözme ile ilgili. Örnek olarak; yeni bir çözümü gösterirken müşterilerin gözündeki ışığı görmek, geliştirdikleri ürünün çok farklı ülkelerden ve gruplardan insanların hayatını iyileştirdiğini görmek, bir problemi çözme ile hissedilen ego tatmini ve karar verme sorumluluğunun getirdiği his verilebilir.

Teşekkür

ProductTank İstanbul ekibi (Akar Şümşet, Berk Öztoprak, Besim Kosova, Ezgi Erdem ve Melis Aras) olarak,

Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza,

Etkinliğin harika bir ortamda geçmesini sağlayan ATÖLYE ve Insider’a,

Panelde bilgilerini samimi bir şekilde paylaşan bilge, Fuat Şeker ve Muharrem Derinkök’e,

Etkinliğin duyurularında bize desteklerini esirgemeyen Kworks ve Agile Days ekibine ve,

World Product Day’i müthiş bir çaba ile dünya çapında organize eden Emily Tate, MAA1 ve tüm ProductTank organizasyonuna teşekkür ediyoruz.


Bir sonraki etkinliği kaçırmamak için bizi Meetup’tan takip edin.

Bize destek olmak için producttankist@gmail.com adresine yazın.

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen alkışlayın ki daha çok insana ulaşalım.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akar Sumset

Written by

Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade